ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, τα ακόλουθα:

 

•   Ενδελεχής προέλεγχος της υποθέσεώς σας, καθώς και βολιδοσκόπηση των ενδεχομένων κινδύνων της μη πραγματικής (ή της ελλιπούς) ικανοποίησης των απαιτήσεών σας.

==> Στάθμιση όλων των παραμέτρων και επιλογή της προσφορότερης μεθόδου.

  Επιδίωξη της αναγνώρισης και ρευστοποίησης χρηματικών απαιτήσεων και αξιώσεων, προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (εκ μισθωτικής σχέσεως, διατροφής εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως, από πιστωτικούς τίτλους, δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική) με μεθοδευμένες κινήσεις – δικαστικώς και εξωδικαστικώς.

Οφειλές προερχόμενες από: απλήρωτα μισθώματα, διατροφέςεπιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, τιμολόγια, συμβάσεις, αδικοπραξίες, αξιώσεις αποζημίωσης κάθε φύσεως, και γενικώς οφειλές και αξιώσεις προερχόμενες από κάθε είδους αιτία.

   Κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως και παρακολούθηση αυτής, από το στάδιο της ορθής και επιμελούς συντάξεως της επιταγής προς εκτέλεση και της κατάσχεσης, έως την κατακύρωση του πλειστηριασμού και την ορθή διανομή του πλειστηριάσματος.

Πλήρης νομική κάλυψη σε όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως μπορεί να ανακύψουν κατά το στάδιο της εκτελέσεως και κατά την προδικασία (ανακοπές διαταγής πληρωμής και ανακοπές στην εκτελεστική διαδικασία, αιτήσεις και άμυνα κατά αυτών, αιτήσεις αναστολής κ΄ προσωρινής διαταγής, κτλ.….).

 

 

Επιστροφή στην κορυφή