ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Το νομικό πλαίσιο του συμφώνου συμβιώσεως διέπεται πλέον από το νέο Νόμο υπ’ αριθμόν 4356/2015, καθώς και από συγκεκριμένες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ο Νόμος 4356 του Δεκεμβρίου του 2015 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς του συμφώνου συμβιώσεως. Όχι μόνον επέτρεψε τη σύναψη του συμφώνου συμβιώσεως και για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά επέφερε και επιπλέον τροποποιήσεις στο προϋπάρχον καθεστώς του παλαιοτέρου συμφώνου συμβιώσεως όπως αυτό διεπόταν από τον (προηγούμενο) Ν. 3719/2008.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Το σύμφωνο συμβίωσης, ναι μεν υπογράφεται (δηλαδή καταρτίζεται και αποκτά ισχύ) ενώπιον Συμβολαιογράφου, όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα:

–>  Από τη μία πλευρά βρίσκεται το «τυπικό» σκέλος του συμφώνου, δηλαδή η εκ του νόμου απαίτηση της υπογραφής αυτού ενώπιον Συμβολαιογράφου. Το σύμφωνο συμβίωσης για να αποκτήσει νόμιμη ισχύ και να αρχίσει να παράγει έννομα αποτελέσματα μεταξύ των προσώπων, θα πρέπει απαραίτητα να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

–>  Από την άλλη πλευρά βρίσκεται το πιο σημαντικό «ουσιαστικό» σκέλος του συμφώνου. Δηλαδή ποιες ακριβώς θα είναι αυτές οι δεσμεύσεις, το εύρος τους.  Δηλαδή το περιεχόμενο του συμφώνου συμβιώσεως. Το οποίο είτε μπορεί να είναι απλοϊκά συντεταγμένο, δηλαδή να περιλαμβάνει μόνο τα «ελάχιστα» νομικώς απαραίτητα στοιχεία ούτως ώστε να είναι έγκυρο, είτε να είναι ιδιαιτέρως αναλυτικό. Είναι αυτό ακριβώς το περιεχόμενο το οποίο είτε θα σας δεσμεύσει υπερβολικά, είτε αντιθέτως θα ελαφρύνει/περιορίσει τις νόμιμες προσωπικές και οικονομικές συνέπειες για εσάς ή τον/την σύντροφό σας.

==>  Για αυτόν τον λόγο η σύνταξη του συμφώνου θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται από Δικηγόρο (ο οποίος θα φροντίσει να διασφαλίσει τα προσωπικά σας συμφέροντα, καθώς και τα δικαιώματά σας και αξιώσεις) και μετά να προσκομίζεται στον Συμβολαιογράφο (ο οποίος θα αναλάβει την ακριβή αποτύπωσή του στο συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψετε, προσθέτοντας ασφαλώς και ο ίδιος τα δικονομικώς και νομίμως απαραίτητα που έγκεινται στον πλαίσιο των καθηκόντων του).

 

Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει το εξής απλό και προφανές γεγονός: Διαφορετικές είναι οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι γνώσεις του Δικηγόρου, και διαφορετικές αυτές του Συμβολαιογράφου. Άλλη είναι η δουλειά που θα κάνει ο Συμβολαιογράφος και άλλη αυτή που θα κάνει ο Δικηγόρος σας.

Εξηγώ με πολύ απλά λόγια:

Ο Συμβολαιογράφος θα αναλάβει:

 1. Να συντάξει το συμβόλαιο του συμφώνου συμβιώσεως βασιζόμενος συνήθως σε υποδείγματα βάσεως που περιέχουν το «minimum» των απαραίτητων στοιχείων ενός συμφώνου. Επιπλέον, ίσως σας προτείνει και διάφορες προσφερόμενες διαφοροποιήσεις επί των στοιχείων αυτών.
 2. Να σας ενημερώσει για τις βασικές σας νόμιμες δεσμεύσεις καθώς και για τις νόμιμες συνέπειες του συμφώνου συμβιώσεως εν γένει.
 3. Και τέλος ο Συμβολαιογράφος θα αποτελέσει την επίσημη «Δημόσια Αρχή» ενώπιον της οποίας θα πρέπει να υπογραφεί το σύμφωνο, ούτως ώστε να αποκτήσει εγκυρότητα και νόμιμη ισχύ.

 

Εντελώς διαφορετικό θα είναι το έργο που θα παράσχει ο Δικηγόρος σας ο οποίος:

 1. Θα λάβει πλήρη εικόνα της προσωπικής και οικονομικής σας κατάστασης προτού προβεί σε οποιαδήποτε γνωμοδότηση και πληροφόρησή σας επί της in concreto υποθέσεως, με γνώμονα τη σύνταξη του συμφώνου που πρόκειται να επακολουθήσει. Θα σας ενημερώσει πλήρως για όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει ο νόμος επί συμφώνου συμβιώσεως, καθώς και για το πλήρες εύρος δεσμεύσεώς σας ,όχι μόνον τωρινής, αλλά και μελλοντικής (αναφέροντάς σας όλα τα ενδεχόμενα, καθώς και τις νόμιμες συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση που η σχέση σας –ατυχώς- αποτύχει στο μέλλον, ή σε περίπτωση μελλοντικής διάσπασης της συμβιώσεως).
 2. Θα συντάξει ο ίδιος το σύμφωνο συμβίωσης: Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, αφού έγκειται στον προσωπικό σας Δικηγόρο να φροντίσει να κατοχυρώσει τα προσωπικά σας συμφέροντα και αξιώσεις με δύο τρόπους: Είτε απαλλάσσοντάς σας από δυσμενέστατες νόμιμες συνέπειες του συμφώνου συμβιώσεως, είτε φροντίζοντας να δεσμεύσει τον αντισυμβαλλόμενό σας (δηλαδή τον/την σύντροφό σας) με επιπρόσθετες ρήτρες τις οποίες το νομικό πλαίσιο του συμφώνου συμβιώσεως δίνει τη δυνατότητα να προστεθούν.

 

ΕΠΙΣΗΣ: Προσοχή!: Το ότι ένα σύμφωνο συμβίωσης περιλαμβάνει μόνον τα «ελάχιστα» (minimum) εκ του νόμου απαραίτητα στοιχεία, ΔΕΝ σημαίνει ότι οι νόμιμες συνέπειες θα είναι και οι ελάχιστες για τους υπογράφοντες: Το αντίθετο μάλιστα, αφού στην περίπτωση αυτήν θα ισχύουν συγκεκριμένα τεκμήρια που θα δεσμεύουν τα δύο μέρη.

Σημαντικότατο είναι το περιεχόμενο, αυτό καθεαυτό, του συμφώνου. Η υπογραφή του θα παράγει άμεσες (ευρύτατες και σημαντικότατες) νομικές και οικονομικές συνέπειες για τους εμπλεκομένους.
Ιδίως όμως, θα είναι οι μελλοντικές συνέπειες οι οποίες θα αποδειχθούν πολύ πιο κρίσιμες, σε περίπτωση αποτυχίας της σχέσεως και διαμάχης μεταξύ του ζεύγους, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο καθενός εξ’ αυτών: Στην περίπτωση αυτή όλα θα εξαρτηθούν από το περιεχόμενο του συμφώνου συμβίωσης που αμφότεροι είχαν συνυπογράψει προ ετών.
==> Επομένως, η πλήρης ενημέρωση και αντιπροσώπευση καθενός εκ του ζεύγους από πληρεξούσιο Δικηγόρο συνίσταται αδιαμφισβητήτως. Αυτό για να εξασφαλιστεί η ορθή επίβλεψη και σύνταξη του συμφώνου συμβιώσεως, με γνώμονα τη μελλοντική οχύρωση των προσωπικών και οικονομικών σας συμφερόντων.

 


Το γραφείο μας αναλαμβάνει και εξειδικεύεται στα ακόλουθα: 

 • Παροχή γνωματεύσεως επί υφιστάμενων συμφώνων.
 • Πλήρης προέλεγχος και παροχή εμπεριστατωμένης γνωματεύσεως πριν από την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού. Ούτως ώστε να σας παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση επί των νομίμων συνεπειών της (μελλοντικής) κατάρτισης του συμφώνου συμβιώσεως, καθώς και τρόποι αποφυγής ορισμένων εκ των νόμιμων συνεπειών αυτών (αναλόγως της in concreto υποθέσεως και των επί μέρους παραμέτρων της).
 • Λεπτομερής και εξειδικευμένη σύνταξη συμφώνου συμβιώσεως, με γνώμονα την εξυπηρέτηση και προάσπιση των συμφερόντων, αξιώσεων και δικαιωμάτων σας που θα γεννηθούν από αυτό [ή που δύνανται ενδεχομένως (δηλαδή αναλόγως του τρόπου συντάξεως του συμφώνου) να γεννηθούν από αυτό.].
 • Νόμιμη εκπροσώπηση και παράστασή σας Ενώπιον του Συμβολαιογράφου.
 • Πλήρης νομική κάλυψη ζητημάτων προερχομένων εκ του συμφώνου συμβιώσεως, κατά τη διάρκεια ισχύος του.
 • Λύση συμφώνου συμβιώσεως και νόμιμες συνέπειες ταύτης.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή