ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 
 

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

 

 

  Συναινετικό διαζύγιο:

 

 Διαζύγιο κατ’  αντιδικία:    

 

 

 Διατροφές :

 

 

  Ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας:

     

                                       

  Ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης.

 

  Αίτηση (άδειας) μετοίκησης κ΄ Αίτηση (αναγκαστικής/ακούσιας) μετοίκησης.

 

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ήτοι αγωγή διεκδίκησης μέρους της περιουσίας του συζύγου που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου).

 

  Ενδοοικογενειακή βία.

 

 Πλήρης και πολύπλευρη νομική κάλυψη στα πάσης φύσεως ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν:
Κίνηση αστικών και ποινικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων  προερχομένων εκ της μη τηρήσεως των νόμιμων υποχρεώσεων  νυν ή τέως συζύγου έναντι του/της συζύγου του, ή/και των τέκνων.

Άμεση και μεθοδευμένη αντιμετώπιση με:

 Ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και τακτική αγωγή, σε ζητήματα μη καταβολής της επαρκούσης διατροφής (φαινόμενο για το οποίο ευθύνεται στατιστικώς τις περισσότερες φορές συνήθως ο πατέρας) ή σε υποθέσεις παρεμπόδισης της επικοινωνίας με τα τέκνα (φαινόμενο για το οποίο ευθύνεται στατιστικώς τις περισσότερες φορές συνήθως η μητέρα) κτλ…

 Εκκίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως σε περιπτώσεις μη εκούσιας εκπλήρωσης των εκ του δικαίου επιβαλλομένων υποχρεώσεων έναντι του δικαιούχου συζύγου ή τέκνου.

 Μεθοδευμένη δρομολόγηση για επίτευξη νομικού εξαναγκασμού του υπόχρεου σε συμμόρφωση (σώρευση αιτήματος απειλής προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής κτλ…).

 Κίνηση ποινικής δίωξης όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

  Εξωδικαστική ή δικαστική διευθέτηση πάσης φύσεως περιουσιακών ζητημάτων προερχομένων εκ της λύσεως του γάμου ή εκ της παύσεως της συμβίωσης:
Διαχωρισμός κ΄ διαμοιρασμός της κοινής περιουσίας, αγωγή διανομής κοινών ακινήτων, κατανομή κινητών πραγμάτων (οικοσκευής, προσωπικών αντικειμένων των συζύγων, ή αντικειμένων κοινής χρήσης, κοσμημάτων), λεπτομερής σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών ασφαλούς διευθέτησης των επιμέρους θεμάτων –νομικών κ΄ οικονομικών- που προκύπτουν από τη διάσταση, κτλ … κτλ…

 

 

  Πατρότητα τέκνου:

 

 

  Σύμφωνο συμβίωσης:

  • Παροχή γνωματεύσεως επί υφιστάμενων συμφώνων.
  • Πλήρης προέλεγχος και παροχή εμπεριστατωμένης γνωματεύσεως πριν από την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού: Ούτως ώστε να σας παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση επί των νομίμων συνεπειών της (μελλοντικής) κατάρτισης του συμφώνου συμβιώσεως, καθώς και τρόποι αποφυγής ορισμένων εκ των νόμιμων συνεπειών αυτών (αναλόγως της in concreto υποθέσεως και των επί μέρους παραμέτρων της).
  • Λεπτομερής και εξειδικευμένη σύνταξη συμφώνου συμβιώσεως, με γνώμονα την εξυπηρέτηση και προάσπιση των συμφερόντων, αξιώσεων και δικαιωμάτων σας που θα γεννηθούν από αυτό [ή που δύνανται ενδεχομένως (δηλαδή αναλόγως του τρόπου συντάξεως του συμφώνου) να γεννηθούν από αυτό].
  • Νόμιμη εκπροσώπηση και παράστασή σας Ενώπιον του Συμβολαιογράφου.
  • Πλήρης νομική κάλυψη ζητημάτων προερχομένων εκ του συμφώνου συμβιώσεως, κατά τη διάρκεια ισχύος του.
  • Λύση συμφώνου συμβιώσεως και νόμιμες συνέπειες ταύτης.

 

 

  Λύση μνηστείας (=Διάλυση αρραβώνα): 

 

  Γονικές παροχές.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή