Οι τρόποι άμυνας του μισθωτή


Στα προηγούμενα άρθρα (ήτοι, με την σειρά, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ) αναλύσαμε τις δύο βασικότερες διαδικασίες, που ο νόμος προσφέρει στον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, εναντίον του κακοπληρωτή μισθωτή. 
Πώς όμως μπορεί να αμυνθεί ο μισθωτής-εξωστέος εναντίον των ανωτέρω μνημονευομένων εξωστικών διαδικασιών;; 
Στην Ελλάδα, ο μισθωτής είναι ιδιαιτέρως προστατευμένος εκ του νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικώς εναντίον μίας ενδεχόμενης εξώσεως. Υπό τον όρο, ασφαλώς, η δρομολόγηση της άμυνάς του αυτής, να σχεδιαστεί με την απαιτούμενη προσοχή, καθώς και γνώση κ΄  εμπειρία επί μισθωτικών διαφορών.

 


 

Τα (αντίστοιχα) όπλα άμυνας του μισθωτή, είναι τα εξής:

 

 

1)  Στη διαδικασία της διαταγής εξώσεως:

 

′Οπλο του μισθωτή η ανακοπή (αρκετά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία):

Στην περίπτωση που ο μισθωτής προλάβει να ασκήσει ανακοπή και καταθέσει επιπλέον και αίτηση αναστολής (η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και με αίτημα προσωρινής διαταγής για άμεση προστασία του), τότε, εάν η αίτηση αναστολής του γίνει δεκτή, θα ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ανακοπής, πράγμα που θα αυξήσει το χρονοβόρο της όλης διαδικασίας.

Εάν δε, η ανακοπή του μισθωτή ευδοκιμήσει, αυτό σημαίνει ότι θα ακυρωθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου.

 

Εν συντομία, ας αναφέρω ότι δύο είναι τα πράγματα που μπορεί να διατάξει το Δικαστήριο της ακύρωσης (ήτοι το Δικαστήριο που θα ακυρώσει τη διαταγή απόδοσης μισθίου):

  • Να σας υποχρεώσει στην επανεγκατάσταση του μισθωτή εντός του μισθίου,
  • ΚΑΙ να σας καταδικάσει να καταβάλετε επιπλέον αποζημίωση στον μισθωτή (η οποία μάλιστα, μπορεί να ανέρχεται και σε αρκετές χιλιάδες Ευρώ).

ΚΑΙ ασφαλώς δεν πρόκειται να δείτε ούτε ζωγραφιστά τα μισθώματα που σας όφειλε παλαιότερα και στα οποία είχε στηριχθεί η διαταγή για να πρωτοεκδοθεί…..
Δηλαδή, θα βρεθείτε (στην πράξη μετά από περίπου ενάμιση με δύο χρόνια, από τότε που εξώσατε τον μισθωτή και ενώ νομίζατε ότι είχε «κλείσει» η υπόθεση) και να πρέπει να ξαναδεχτείτε τον μισθωτή εντός του διαμερίσματός σας (ή του καταστήματος σας, εάν είναι επαγγελματική η μίσθωση) και να πρέπει να του καταβάλετε μία γερή αποζημίωση!!
== >  Είναι προφανές το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είστε από την αρχή σε όλες σας τις ενέργειες και επιλογές σας.

 

 

Τρία είναι τα στάδια της ανακοπής:

  • Η «προσωρινή διαταγή», την οποία αιτείται ο μισθωτής από το Δικαστήριο για να τον προφυλάξει κατεπειγόντως από την έξωση: Γίνεται άμεσα και έχει επείγον χαρακτήρα. Είναι μία πολύ σύντομη διαδικασία στην οποία ο Δικαστής δεν μπαίνει στην ουσία της υποθέσεως, παρά μόνον κοιτάει αν ορισμένοι ουσιαστικοί ή ορισμένοι δικονομικοί λόγοι (= λόγοι ακύρωσης της διαταγής) δύνανται να ευσταθούν θεωρητικώς.
  • Τα «ασφαλιστικά μέτρα», όπου παρέχεται περαιτέρω προστασία στον μισθωτή για μακρύτερο χρονικό διάστημα.
  • Η «ανακοπή» αυτή καθεαυτή.

 

==> Ο μισθωτής έχει εις χείρας του, ένα επαρκέστατο νομικό οπλοστάσιο για να αντιδράσει εναντίον της διαταγής εξώσεως. Για τους λόγους αυτούς, εάν είστε ιδιοκτήτης, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος κατά την προμελέτη της υποθέσεως από το αρχικό στάδιο, ήτοι προτού καν εκκινήσετε τη διαδικασία της διαταγής.  Και θα πρέπει να εμπιστευτείτε στον Δικηγόρο σας όλες τις λεπτομέρειες της υποθέσεως, ούτως ώστε -αυτός- να μπορέσει να δημιουργήσει ένα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό προφίλ των επί μέρους λεπτομερειών (όλων των παραμέτρων αν είναι δυνατόν: γι αυτό να είστε ειλικρινής μαζί του!) της υποθέσεως και του μισθωτή σας.

Έτσι, και σε συνδυασμό πάντα με το γεγονός ότι – εξ’ ορισμού – η οδός της διαταγής είναι ταχύτατη, θα μπορέσει να αποφασίσει ο Δικηγόρος σας, για το ποια οδός διαφαίνεται να έχει τις καλύτερες προοπτικές – συνδυαστικά – από άποψη βεβαιότητας, καθώς και οικονομίας χρόνου και χρημάτων.
Π.χ., ίσως (κατόπιν ενδελεχούς προμελέτης της υποθέσεώς σας) διαφαίνεται ιδιαιτέρως επισφαλής η οδός της διαταγής, λόγω ιδιαιτέρως αυξημένης πιθανότητας άσκησης ή και ευδοκίμησης ανακοπής. Στην περίπτωση ταύτη, ίσως προτιμηθεί η οδός της αγωγής. Βέβαια, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας εξειδικευμένος και έμπειρος πληρεξούσιος ίσως δύναται να καλύψει και να «διορθώσει» πολλούς εκ των επισφαλών αυτών παραγόντων και να καταφέρει να δρομολογήσει την υπόθεσή σας προς την οδό της διαταγής με σιγουριά, γλυτώνοντάς σας τον χρόνο και το χρήμα που θα σας κόστιζε η διαδικασία της αγωγής. Όλα όμως εξαρτώνται (i) από την ικανότητα και εξειδίκευση του Δικηγόρου σας, καθώς και (ii) από τις παραμέτρους που εμφανίζει η εκάστοτε υπόθεση, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο.

 

Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής: Ακόμη και εάν ΟΛΑ τα χαρακτηριστικά της υπόθεσής σας είναι τα ιδανικά και βέλτιστα, ούτως ώστε να μπορεί να επιλεγεί με πλήρη βεβαιότητα η οδός της διαταγής, το παραμικρό λάθος ή παράλειψη ή αβλεψία, μπορεί να οδηγήσει στα πλέον δυσμενή αποτελέσματα για τον εκμισθωτή.

Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω ότι αν, από την πλευρά του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, έχουν γίνουν λάθη στη σύνταξη των δικογράφων (ιδίως εντός της εξωδίκου ή της αιτήσεως της διαταγής), ή αν έχουν υπάρξει ελλείψεις στην τήρηση των αυστηρότατων δικονομικών προϋποθέσεων της διαταγής…. ==> Τότε, ακόμη και εάν επιτυχώς εκδοθεί η διαταγή, η απόφαση της διαταγής θα ακυρωθεί εξ’ ολοκλήρου αν ο μισθωτής ασκήσει ανακοπή.
Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι πράξεις που είχαν ενεργηθεί στο παρελθόν από την πλευρά σας, θα θεωρηθούν αυτομάτως άκυρες, ήτοι θα χαθεί το όποιο οικονομικό ή χρονικό πλεονέκτημα της διαδικασίας της «διαταγής» αυτής καθεαυτής…

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: ==> Ιδίως στις περιπτώσεις που επιλέγεται η οδός της «διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου», θα πρέπει:
α) Είτε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην επιλογή έμπειρου στο μισθωτικό δίκαιο (και τη μισθωτική Νομολογία) πληρεξουσίου Δικηγόρου. β) Είτε να έχετε την τύχη με το μέρος σας.

 


 

 

2)   Στη διαδικασία της αγωγής εξώσεως:

 

′Oπλο του μισθωτή πρώτα απ’ όλα είναι η ίδια η δικάσιμος αυτή καθεαυτή, αφού (όπως προείπαμε) με την οδό της αγωγής ο μισθωτής θα παραστεί κανονικά στο Δικαστήριο όπου θα λάβει χώρα η αποδεικτική διαδικασία, κατά την οποία ο μισθωτής θα προσπαθήσει να αντικρούσει ή ακόμη και να καταρρίψει τους λόγους της εξώσεως με νομικά επιχειρήματα που θα έχουν ως στόχο να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του. Επιπλέον, ο Δικηγόρος του μισθωτή θα καταθέσει «προτάσεις» και εντός τριών ημερών από τη δικάσιμο θα καταθέσει επιπλέον και «προσθήκη-αντίκρουση» [Τα αντίστοιχα δικόγραφα ασφαλώς θα καταθέσει και ο δικός σας πληρεξούσιος Δικηγόρος, πέραν του δικογράφου της αγωγής το ήδη κατατεθειμένο].
Τα ουσιαστικά και δικονομικά επιχειρήματα που ο Νόμος προσφέρει στη διάθεση του μισθωτή είναι πολλά και η γνώση κ΄ χρήση τους εξαρτάται, αφενός από το βάθος της εξειδίκευσης του Δικηγόρου του μισθωτή και αφετέρου επίσης και από το εάν ο ίδιος ο εναγόμενος-μισθωτής είχε ή όχι την προνοητικότητα να συμβουλευτεί από νωρίς τον  Δικηγόρο του (και όχι μόλις λίγο καιρό πριν από την ημέρα της Δικής)…. ούτως ώστε να μπορέσει να δρομολογηθεί από νωρίς μία γραμμή αμύνης κινούμενη εντός των δικονομικών πλαισίων.
Δεν αρκεί απλά να «υπάρχουν» αληθινά γεγονότα ή περιστατικά: θα πρέπει -επιπλέον- αυτά τα αληθινά περιστατικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσηκόντως. Και για να γίνει αυτό (δηλαδή για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματική χρήση των «όπλων» που μπορεί κάθε φορά να χρησιμοποιήσει ο μισθωτής), θα πρέπει πολλές φορές να έχει προ-ακολουθηθεί μία διαδικασία η οποία θα ανταποκρίνεται σε δικονομικές και ουσιαστικές απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς και στην περίπτωση των «όπλων» του μισθωτή στην προαναφερθείσα περίπτωση της «ανακοπής» κατά της «διαταγής εξώσεως».

 

Και το ίδιο ισχύει και για τα αντίστοιχα «όπλα» του εκμισθωτή ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει από νωρίς πώς θα αποδυναμώσει ήδη από τη γέννησή τους (ή ακόμη και πριν από αυτήν!!) το οπλοστάσιο του μισθωτή-αντιδίκου του. Όλα αυτά ίσως φαντάζουν περίπλοκα σε μία πρώτη ανάγνωση… Ο λόγος είναι ότι -εκ των πραγμάτων- καθίσταται αδύνατον να δοθεί επιπλέον σαφήνεια ενός τόσο πολύπλοκου θέματος μέσω του διαδικτύου, αφού κατ’ ουσίαν πρόκειται για την πραγμάτευση ενός αμαλγάματος ουσιαστικού δικαίου, καθαρής δικονομίας, πρακτικής ενάσκησης και εμπειρίας, εν συναρτήσει πάντα με τις δεκάδες υποκειμενικές παραμέτρους που μπορεί να εμφανίζει (ή να εμφανίσει στην πορεία) η εκάστοτε υπόθεση.

 

Θα δώσω -καθαρά ενδεικτικώς- ένα απλό (αληθινό) παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ο εκμισθωτής έχει καταφέρει να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου («διαταγή έξωσης») εναντίον του μισθωτή, ο οποίος οφείλει 5 μισθώματα. Ο μισθωτής καταθέτει ανακοπή, μαζί με αίτηση αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής. Ισχυρίζεται ότι προέβη σε εργασίες εντός του διαμερίσματος…. έφερε μάστορα, έβαψε τις ντουλάπες, αποκατέστησε μία εσωτερική σκάλα…. Πράγματι αυτός ο ισχυρισμός (δηλαδή οι εργασίες εντός του διαμερίσματος εκ μέρους του μισθωτή), υπό ορισμένες προϋποθέσεις (προσοχή, επαναλαμβάνω: «υπό ορισμένες προϋποθέσεις») και ΕΑΝ υπάρξει σωστός χειρισμός και ορθή και δρομολογημένη χρήση και επίκληση……  ==>  Τότε  – ως συνεπεία ορισμένων νομότυπων διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια -,  το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η ανακοπή να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η διαταγή έξωσης…. Και ο μισθωτής όχι μόνον να συνεχίσει να παραμένει νομίμως στο διαμέρισμα, αλλά ούτε και να πληρώσει ποτέ τα υπό κρίσιν 5 οφειλόμενα μισθώματα!! (Ναι, έχει συμβεί και έχει ευδοκιμήσει, ακριβώς όπως ανωτέρω αναφέρεται: τα πάντα είναι θέμα αφενός επιλογής Δικηγόρου και αφετέρου υποκειμενικών παραμέτρων της in concreto υποθέσεως και ορθής χρήσης των παραμέτρων αυτών, έως του σημείου ασφαλώς που η κάθε υπόθεση επιτρέπει να γίνει αποτελεσματική χρήση αυτών.)

Το ίδιο ασφαλώς παράδειγμα μπορεί να δοθεί και για την «αγωγή εξώσεως»: Ας υποθέσουμε ότι ο εκμισθωτής προχωράει δια της οδού της αγωγής εναντίον του μισθωτή του, ο οποίος του οφείλει 5 μισθώματα. Ο μισθωτής αντίκειται ισχυριζόμενος ότι προέβη σε εργασίες εντός του διαμερίσματος….. Και στην περίπτωση της «αγωγής» αυτός ο ισχυρισμός υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί κάλλιστα να έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αγωγή εξώσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο…. Και ο μισθωτής όχι μόνον να συνεχίσει να παραμένει νομίμως στο διαμέρισμα, αλλά ούτε και να πληρώσει ποτέ τα υπό κρίσιν 5 οφειλόμενα μισθώματα!!

Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν χιλιάδες άλλα……

 

Ας «τραβήξουμε» το ανωτέρω παράδειγμα και λίγο πιο μακρυά….:
Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης/εκμισθωτής είχε επιλέξει να εκτυπώσει ένα μισθωτήριο από αυτά που κυκλοφορούν ελευθέρως στο internet (όπως επιλέγει πράγματι πολύς κόσμος στην πράξη) και δεν είχε προνοήσει να προμηθευτεί ένα εξειδικευμένο και λεπτομερές μισθωτήριο «στα μέτρα του», που θα τον κάλυπτε με τις ανάλογες ρήτρες, όσον αφορά το ως άνω τιθέμενο παράδειγμα: Σε αυτήν την περίπτωση ο μισθωτής θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, ήδη από την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου, τουλάχιστον όσον αφορά τα ανωτέρω μνημονευόμενα (και άλλα πολλά παραδείγματα ρεαλιστικών περιπτώσεων  που θα μπορούσαν κάλλιστα να δοθούν…).

Ας υποθέσουμε όμως ότι και από τη μεριά του ο μισθωτής δεν είχε προνοήσει να λάβει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές προτού προβεί στις εργασίες εντός του διαμερίσματος και προτού σταματήσει να καταβάλλει τα μισθώματα, ούτως ώστε να φροντίσει από νωρίς να οχυρώσει τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκμισθωτής θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη θέση αν λάβει την κατάλληλη νομική υπεράσπιση. Βεβαίως η έκβαση της υποθέσεως θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσον ο μισθωτής θα καταφέρει η όχι να καλύψει εν συνεχεία τις αδυναμίες που προκάλεσε η αρχική έλλειψη προνοητικότητάς του.

 

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων των ως άνω αναφερθέντων;

  • Η έλλειψη εξειδικευμένου μισθωτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει δεκτή η αίτηση «προσωρινής διαταγής» του μισθωτή. Γιατί αυτό;;;  Επειδή πολύ απλά σε ΚΑΝΕΝΑ από τα μισθωτήρια που κυκλοφορούν ελευθέρως δεν υπάρχει η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΡΗΤΡΑ που θα προφυλάξει τον εκμισθωτή από εργασίες εντός του διαμερίσματος. Όπως και δεν υπάρχουν άλλες δεκάδες απαραίτητες ρήτρες που θα μπορούσαν να προστατέψουν τον εκμισθωτή από άλλους «ουσία και νόμω βάσιμους» ισχυρισμούς του μισθωτή. [Επαναλαμβάνω: το παράδειγμα των εργασιών εντός του διαμερίσματος, είναι μόνον ένας από τους εκατοντάδες «ισχυρισμούς» που θα μπορούσε νομίμως –και αποτελεσματικά!-  να προβάλει ο μισθωτής.]Ποιες θα είναι οι συνέπειες της απόφασης που θα κάνει δεκτή την αίτηση προσωρινής διαταγής του μισθωτή;;
    ==> Χωρίς να μακρηγορούμε, ο μισθωτής θα παραμείνει στο διαμέρισμα έως την έκδοση αποφάσεως επί των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή περίπου 4 με 5 μήνες ακόμα. Και αυτό –στην πράξη- χωρίς να πληρώνει τίποτα απολύτως, εκτός αν ο εκμισθωτής αποφασίσει να μπει σε καινούργια έξοδα ανοίγοντας εκ νέου διαδικασία νέας εξώσεως (και αυτό ΑΝ ουσιαστικώς και δικονομικώς είναι εφικτό).
  • Αντιθέτως, η μη προσήκουσα νομική «προετοιμασία» εκ μέρους του μισθωτή και η απουσία ορθής νόμιμης δρομολόγησης των δικαιωμάτων και ισχυρισμών του, θα έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτός εν τέλει θα εξωθεί και μάλιστα με ρίσκο να εξωθεί «ξαφνικά», χωρίς να του έχει δοθεί –πρακτικά- ουδεμία προθεσμία για να προλάβει να βρει καινούργια οικία προς μίσθωση και να κανονίσει τη μετακόμιση των επίπλων της οικογενείας του. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει ο εκμισθωτής – από την πλευρά του- να επιτύχει την υπεράσπιση των θέσεών με τον προσήκοντα και βέλτιστο τρόπο.

 

Όλα τα ανωτέρω είναι απλές υποθέσεις βασισμένες στο αναφερόμενο (αληθινό) παράδειγμα. Η έκβαση εξαρτάται κάθε φορά από πολλές συνιστώσες της εκάστοτε in concreto υποθέσεως.

 

Η έφεση:
Όταν εκδοθεί απόφαση επί της αγωγής (μετά από αρκετό καιρό δηλαδή, αφού η οδός της αγωγής είναι εξ’ ορισμού πιο χρονοβόρα όπως είπαμε), ακόμη και εάν η απόφαση αυτή κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ο μισθωτής μπορεί να ασκήσει έφεση και μπορεί συνάμα να αιτηθεί αναστολή εκτελεστότητας της πρωτόδικης αποφάσεως, οπότε  – αν γίνει δεκτή αυτή του η αίτηση – τότε το χρονοβόρο της όλης διαδικασίας θα εκτοξευτεί!
Βεβαίως, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, το βασικότερο ρόλο θα παίξει -με απλά λόγια-  η «δουλειά» που είχε γίνει κατά τη διαδικασία της αγωγής από τον Δικηγόρο σας!!
Τα πράγματα είναι απλά: ουδείς μισθωτής θα μπει σε διαδικασία κι έξοδα να ασκήσει έφεση, εάν η απόφαση επί της αγωγής, είχε στηριχθεί σε δικόγραφα (αγωγής) απταίστως συντεταγμένα, τόσο νομοτεχνικώς, όσο και όσον αφορά τον χειρισμό των ουσιαστικών λεπτομερειών της υποθέσεως. Ο πλέον αποτρεπτικός παράγοντας σε οποιαδήποτε αντίδραση του εξωστέου/μισθωτή, είναι να έχει γίνει τόσο καλή δουλειά από τον Δικηγόρο σας εξ’ αρχής, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται πλήρως ο μισθωτής να προβάλει οποιαδήποτε αντίσταση. Αφού θα διαφαίνεται από νωρίς ότι οι πιθανότητες καταδεικνύουν εντόνως ότι θα χάσει, λόγω του ότι δεν θα μπορεί να βρει «πατήματα» ή λάθη ή αβλεψείες της δικής σας πλευράς, τα οποία θα μπορούσαν να του δώσουν βάσιμες ελπίδες νίκης.

 
 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν ο μισθωτής διαθέτει την ανάλογη θέληση αντίδρασης και εάν υπάρχουν στοιχεία -υπέρ του- των οποίων μπορεί να γίνει αποτελεσματική εκμετάλλευση (δικαστικώς ή και εξωδίκως), τότε -εάν χειριστεί ορθώς την άμυνα του- μπορεί είτε να κερδίσει χρόνο καθυστερώντας την εξέλιξη της εξώσεως, είτε ακόμη και να αποδυναμώσει κατ’ ουσίαν κάποια εκ των αιτημάτων σας. Επομένως, θα πρέπει (όσο αυτό είναι δυνατόν) να προβλεφθούν οι ενδεχόμενες αντιδράσεις του.

Για το λόγο τούτο, θα πρέπει να εμπιστευτείτε όλες τις λεπτομέρειες στον Δικηγόρο σας, ούτως ώστε να του δώσετε μία σφαιρική αντίληψη όλων των στοιχείων της υποθέσεως. Κάθε υπόθεση μπορεί να έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες, όπως π.χ. η μη πλήρης τήρηση των νομίμων φορολογικών  διαδικασιών για τη μίσθωση… ή π.χ. περιπτώσεις που ενώ ο εκμισθωτής έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες φορολογικές διαδικασίες, δεν έχει τηρήσει -λόγω άγνοιάς του- άλλες προϋποθέσεις, η έλλειψη των οποίων έρχεται εκ των υστέρων να δημιουργήσει προβλήματα παραδεκτού της αιτήσεως διαταγής ή αγωγής εξώσεως! Αυτά, όχι μόνον ο Δικηγόρος σας θα πρέπει ο ίδιος να διαθέτει την εμπειρία ώστε να τα ελέγξει ως a priori προτού προχωρήσει, αλλά και εσείς θα πρέπει να τον πληροφορήσετε με κάθε ειλικρίνεια, για οποιεσδήποτε υπάρχουσες άλλες αβλεψίες ή παραλείψεις εκ μέρους σας: πράγματα για τα οποία ο Δικηγόρος σας θα πρέπει να λάβει πλήρη γνώση, ούτως ώστε να καταφέρει είτε να τα «μπαλώσει», είτε αν δεν «μπαλώνονται» να επιλέξει την πιο σίγουρη –εν δυνάμει- οδό. Θα πρέπει να είστε λεπτομερείς στις πληροφορίες που θα εμπιστευτείτε στον πληρεξούσιό σας και να τον πληροφορήσετε ακόμη και για π.χ. ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν στις σχέσεις σας με τον μισθωτή…. όπως π.χ. ιδιαίτερη αντιπάθεια από μεριάς του, λόγω της οποίας -ενώ έχει χρήματα- δεν σας πληρώνει τα μισθώματα μόνο και μόνο για να σας ταλαιπωρήσει…. Ή επειδή -πολύ απλά- έχει ήδη συμβουλευτεί τον δικό του Δικηγόρο, ο οποίος έχει ανακαλύψει τυχόν αδυναμίες στο μισθωτήριο (που είχατε υπογράψει στις αρχές της μίσθωσης) και έχει συμβουλέψει τον πελάτη του για το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του τις αδυναμίες αυτές με τρόπους καθ’ όλα νόμιμους….

 

Σας συνιστώ όχι μόνον να είστε αφενός νομότυποι όσον αφορά τις βασικές υποχρεώσεις της μισθώσεως, αλλά και αφετέρου να φροντίζετε να είστε εγκύρως πληροφορημένοι για την ορθή διαδικασία που θα πρέπει κάθε φορά να ακολουθείτε: Είναι πάμπολλες οι φορές που ως Δικηγόρος του εκμισθωτή καλούμαι –εκ των υστέρων- να «μπαλώνω τρύπες», να διορθώνω αβλεψίες και λάθη που έχουν γίνει από τον εκμισθωτή κατά την απαρχή ή και κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσεως, ούτως ώστε να καταφέρω να περισώσω και να προφυλάξω όσο το δυνατόν περισσότερα εκ των συμφερόντων του, που ο ίδιος ο εκμισθωτής έθεσε σε κίνδυνο επειδή δεν γνώριζε ή δεν τήρησε ορισμένες –κατά περίπτωση- απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις.
Συμβουλή μου: ΠΡΙΝ εκμισθώσετε ένα ακίνητό σας, προμηθευτείτε ένα σωστό ιδιωτικό συμφωνητικό συντεταγμένο από εξειδικευμένο νομικό και προσαρμοσμένο στα δικά σας συμφέροντα, και ενημερωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε ούτως ώστε αργότερα να μην κινδυνεύσουν τα δικαιώματά σας.

 

 
 
Επιστροφή στην κορυφή