Ο νέος νόμος του συναινετικού διαζυγίου («διαζύγιο express») και συμβουλές.

 Σύμφωνα με το νέο νόμο υπ’ αριθμόν 2509/2017 που ψηφίστηκε την 22α Δεκεμβρίου 2017, το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται πλέον από συμβολαιογράφο.

Έτσι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο στην Ελλάδα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται είτε συμβολαιογραφική πράξη (αυτό όταν πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο),  είτε έκδοση δικαστικής αποφάσεως διαπλαστικού χαρακτήρα     (–> για τις λοιπές μορφές διαζυγίου, βλ. εδώ –> «ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ») .

 

 

Εισαγωγική παρουσίαση:

 

Από τις αρχές του έτους 2018, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος,  η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου είναι πολύ πιο σύντομη, και δικαίως η μορφή αυτή διαζυγίου ονομάζεται και «διαζύγιο express».

Επομένως οι σύζυγοι, αποφεύγοντας μακροχρόνιες διαδικασίες, μπορούν με έγγραφη κοινή τους συμφωνία, να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους.

 

Με την παλαιότερη διαδικασία, που ίσχυε έως τα τέλη του έτους 2017, οι σύζυγοι (όταν είχαν σχετικά καλές σχέσεις και μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους), μπορούσαν να απευθυνθούν και οι δύο μαζί σε έναν κοινό πληρεξούσιο Δικηγόρο για την έκδοση του διαζυγίου τους: Είχαν δικαίωμα οι σύζυγοι να προβούν στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου με έναν κοινό πληρεξούσιο Δικηγόρο, ο οποίος θα τους εκπροσωπούσε αμφότερους κατά την έκδοση του διαζυγίου τους.
==> Επομένως μπορούσαν να γλυτώσουν αρκετά έξοδα, αφού οικονομικώς επιβαρυνόντουσαν με την αμοιβή του (ενός) κοινού τους Δικηγόρου, καθώς και με τα δικαστικά έξοδα.

Δυστυχώς όμως, ο νέος νόμος το άλλαξε αυτό, και αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους κατά κανόνα ως «αντιδίκους», αφού πλέον απαιτείται ο κάθε σύζυγος να έχει δικό του προσωπικό Δικηγόρο: Δηλαδή είναι πλέον υποχρεωτική η παρουσία δύο Δικηγόρων (ένας για τον κάθε σύζυγο).
==> Καθ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος αυξάνεται πολύ για τους συζύγους, αφού πλέον ο νόμος τους υποχρεώνει να πληρώνουν δύο διαφορετικούς Δικηγόρους (συν –ασφαλώς- τον Συμβολαιογράφο!).

 

 

Το Γραφείο μας -ως εξειδικευμένο Δικηγορικό γραφείο διαζυγίων και Οικογενειακού Δικαίου- αναλαμβάνει (εάν το επιθυμείτε) την εκπροσώπηση και των δύο συζύγων μαζί: Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα οικονομικό «πακέτο» συναινετικού διαζυγίου που θα αφορά και τους δύο συζύγους μαζί. Ούτως ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν το οικονομικό κόστος για εσάς, απαλλάσσοντας σας από την ευθύνη της εξεύρεσης και ξεχωριστής πληρωμής τριών διαφορετικών λειτουργών (= δύο Δικηγόρων και ενός Συμβολαιογράφου).
Πέραν όμως του οικονομικού κόστους του διαζυγίου αυτού καθεαυτού (το οποίο ασφαλώς στην εποχή μας λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν), το πιο σημαντικό για εσάς είναι να επιτευχθεί, από τον Δικηγόρο σας, η πλήρης διασφάλιση των προσωπικών συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, τα οποία διακυβεύονται τόσο κατά την έκδοση, όσο και  (κυρίως) μετά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Οι συνέπειες ενός διαζυγίου μπορούν να είναι δυνητικώς άπειρες και μπορούν να έχουν είτε δυσμενέστατες, είτε ευνοϊκότατες απολήξεις για εσάς στο μέλλον, τόσο σε νομικό, όσο και οικονομικό επίπεδο. [Για τις συνέπειες του διαζυγίου εν γένει, μπορείτε να ενημερωθείτε στο άρθρο «Διαζύγιο ισχυρού κλονισμού»
, όπου ναι μεν αναλύεται το διαζύγιο κατ’ αντιδικία, όμως οι συνέπειες (οικονομικές και νομικές) ενός διαζυγίου είναι οι ΙΔΙΕΣ ανεξαρτήτου της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί για την έκδοσή του (συναινετικού ή κατ’ αντιδικία).]

 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει η εξής παρατήρηση: Η απαίτηση (από τον νέο νόμο) της παρουσίας δύο διαφορετικών Δικηγόρων, έχει κάποια λογική. Αυτό επειδή, με τον νέο νόμο, δεν υπάρχει πλέον καμία (!) άμεση εγγύηση της πολιτείας που να προστατεύει  τα δικαιώματα και συμφέροντα του πολίτη, σε έναν τόσο σημαντικό δικαϊκό τομέα όπως αυτόν του (συναινετικού) διαζυγίου, πράγμα που πριν διασφαλιζόταν από τον Δικαστή και από την έκδοση δικαστικής απόφασης. Πλέον δεν υφίσταται ουδείς έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Δεν υπάρχει πλέον Δικαστής, ο οποίος θα ελέγξει επιμελώς όλα τα δικόγραφα και θα καταλήξει σε απόφαση, προστατεύοντας συγχρόνως τα συμφέροντα τα δικά σας και των τέκνων σας, ως ο ανώτερος κριτής και γνώστης του Δικαίου, επιφορτισμένος από το Σύνταγμα στην προστασία του πολίτη και της οικογένειας (με βασικότερο γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των ανήλικων παιδιών).

==> Ο νέος νόμος (με άτσαλο τρόπο) αντικατέστησε την «εγγύηση» της παρουσίας του Δικαστή, από την υποχρεωτική παρουσία δύο Δικηγόρων, απαιτώντας ρητώς από τον κάθε σύζυγο να εκπροσωπείται από τον δικό του προσωπικό Δικηγόρο, ο οποίος (θεωρητικά) θα επιφορτιστεί με την προάσπιση του συνόλου των δικαιωμάτων του πελάτη του. Χωρίς ουδεμία περαιτέρω προστασία σας! Βεβαίως ο νέος νόμος δεν μας εξηγεί πώς επιτυγχάνεται αυτό…. Πώς είναι δυνατόν ο «οποιοσδήποτε» Δικηγόρος (= ήτοι οποιοσδήποτε Δικηγόρος εξειδικευμένος ή μη….. έμπειρος ή μη, στο Οικογενειακό Δίκαιο…) να γνωρίζει όλες τις «παγίδες», όλη τη χαώδη δικονομία του Οικογενειακού Δικαίου, όλα τα διακυβεύματα, όλες τις νόμιμες ουσιαστικές και δικονομικές απολήξεις ενός διαζυγίου….

Το Οικογενειακό Δίκαιο (όπως εξάλλου και άλλοι δικαϊκοί τομείς) είναι αχανές, ως τομέας γνώσης, και μόνον εξειδικευμένοι πληρεξούσιοι θα έπρεπε να αναλαμβάνουν την ευθύνη διεκπεραίωσης των υποθέσεων που εμπίπτουν στο εύρος του…  Δυστυχώς όμως, δεν υφίσταται κάποιο «πιστοποιητικό εξειδίκευσης» των Δικηγόρων, όσον αφορά τους επιμέρους τομείς του Δικαίου στους οποίους (τυχόν) εξειδικεύονται, το οποίο θα μπορούσε θεωρητικώς να γίνει απαιτητό από τον νέο νόμο. Απαιτώντας π.χ. για τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου την παρουσία αποκλειστικά «Δικηγόρων Οικογενειακού Δικαίου»…. Αυτό θα έπρεπε να απαιτείται, από τον νέο νόμο, ούτως ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ένα minimum πραγματικής προστασίας και εκπροσώπησης της κάθε πλευράς, από τη στιγμή που ο Δικαστής έχει απομακρυνθεί… Όμως τίποτα τέτοιο δεν απαιτείται, αφού εξ’ άλλου δεν υφίσταται στην Ελλάδα και το κατάλληλο πλαίσιο που θα επέτρεπε την εν τοις πράγμασι πραγμάτωση μίας παρόμοιας απαίτησης…
Στην Ελλάδα πλέον, ο Δικηγόρος είναι αυτός που θα συντάξει τα δικόγραφα του διαζυγίου, της διατροφής, της επιμέλειας και της επικοινωνίας, άνευ οποιουδήποτε «ανώτατου» δικαστικού ελέγχου και εγγυήσεως. Και θα τα συντάξει σύμφωνα με την προσωπική του γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου. Και είναι αυτά τα δικόγραφα που θα καθορίσουν όλες τις νόμιμες, προσωπικές και οικονομικές συνέπειες για τους διαζευγμένους συζύγους. Τόσο τις άμεσες –χρονικά- συνέπειες, όσο και τις μελλοντικές (σε βάθος πολλών ετών). Τόσο τις νομοτεχνικά άμεσες –ήτοι άμεσα συναπτόμενες- με το διαζύγιο αυτό καθεαυτό, όσο και τις δυνητικά έμμεσες με το διαζύγιο (οι οποίες είναι άπειρες και είναι και οι πλέον σημαντικές, αφού μπορούν στο μέλλον να εμφανίσουν τεράστιο οικονομικό κέρδος ή –αντιθέτως- πλήγμα για μία από τις δύο πλευρές).

  

Τρόπος έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου:

 

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε:

 

Για να αποσαφηνιστεί λίγο το καινούργιο πλαίσιο του συναινετικού διαζυγίου, ξανα-διευκρινίζω ότι πλέον τα μόνα «όργανα» που παρεμβαίνουν για την έκδοση του διαζυγίου είναι οι Δικηγόροι (δύο τον αριθμό) και ο Συμβολαιογράφος. Κανένας άλλος. Οι δύο αυτοί «λειτουργοί της δικαιοσύνης» έχουν, ο καθένας, τον δικό του τομέα και «αρμοδιότητες», κατά την έκδοση του διαζυγίου. Εξ’ ορισμού άλλωστε, έχουν και εντελώς διαφορετικές νομικές γνώσεις, τόσο σε νομοτεχνικό επίπεδο, όσο και σε ουσιαστικό και νομολογιακό. Επομένως οι ρόλοι τους είναι ουσιωδώς διαφορετικοί.

Οι αρμοδιότητες, γνώσεις και υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου είναι παντελώς διαφορετικές και κινούνται σε παντελώς διαφορετικά πλαίσια, τομείς και επίπεδα από τις αρμοδιότητες, γνώσεις και υποχρεώσεις του Δικηγόρου.

Διευκρινίζουμε λοιπόν το εξής: Όσον αφορά τον ρόλο του Συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το νέο νόμο, αυτός έχει αναλάβει έναν καθαρά τυπικό ρόλο, που ουδεμία σχέση έχει με τον παλαιότερο ρόλο  που είχε ο Δικαστής.
Ο Δικαστής ήλεγχε, εγγυούταν, διασφάλιζε τα δικαιώματα των συζύγων, διασφάλιζε τα δικαιώματα των τέκνων, τόσο τα συνταγματικά όσο και τα νόμιμα. Πλέον αυτός ο έλεγχος (θεωρητικά) έχει ανατεθεί αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικηγόρων και μόνον των Δικηγόρων (όπως ανωτέρω αναφέρεται).

 

Με το νέο νόμο, ο ρόλος και η αρμοδιότητα που έχουν δοθεί στον Συμβολαιογράφο είναι οι εξής:

 • Να σιγουρευτεί ότι  έχουν τηρηθεί οι χρονικές προθεσμίες που τίθενται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
 • Να ελέγξει εάν έχουν τηρηθεί οι τυπικές απαιτήσεις των υπογραφών (γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο κτλ κτλ….)
 • Να επαληθεύσει τα προσκομιζόμενα έγγραφα (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ κτλ…)
 • Να ελέγξει εάν ένα minimum δικονομικώς απαιτητό έχει ενσωματωθεί στα δικόγραφα.
 • Να βεβαιωθεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκων τέκνων, έχει προβλεφθεί και «κάποια» διατροφή αυτών.
  Αυτό, χωρίς να προβαίνει σε κανέναν έλεγχο όσον αφορά το ύψος, τις αιτίες, τη φύση και τους λόγους της διατροφής. Όλα αυτά ήταν στην αρμοδιότητα του Δικαστή, ο οποίος πλέον δεν παρεμβαίνει πουθενά. ==> Επομένως, κατ’ ουσίαν, η διατροφή και τα συμφέροντα του τέκνου ορίζονται άνευ ουδενός κρατικού/δικαστηριακού ελέγχου: Ο μόνος έλεγχος που θα γίνει θα είναι –στην πράξη- από τους Δικηγόρους των συζύγων, αναλόγως της γνώσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας τους πάντοτε… και οξυδέρκειάς τους ασφαλώς….
 • Να βεβαιωθεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκων τέκνων, έχει προβλεφθεί η επιμέλεια και η επικοινωνία τους με τον πατέρα (Και πάλι άνευ ανωτάτου ελέγχου επί του εύρους αυτής της επικοινωνίας και των δικαιωμάτων του πατέρα ή της μητέρας αντιστοίχως).
 • Να συντάξει ορθώς τη πράξη λύσεως του γάμου.

Αυτά.

 

==> Ο Συμβολαιογράφος επ’ ουδενί δεν έχει ως υποχρέωση και ρόλο να διασφαλίσει τα δικαιώματα και συμφέροντα των συζύγων. Ούτε και των τέκνων. Ο Συμβολαιογράφος θα ελέγξει αν όλα τα τυπικά στοιχεία πληρούνται. Και θα εκδώσει το διαζύγιο. Τόσο απλά.
ΟΛΟ το περιεχόμενο, ΟΛΗ η ουσία, ΟΛΟΣ ο έλεγχος και προέλεγχος της υποθέσεως, ΟΛΟ το περιεχόμενο των δικογράφων που θα κατατεθούν και κατόπιν θα σφραγιστούν από τον Συμβολαιογράφο (== > επομένως θα σας δεσμεύσουν για τα επόμενα –πολλά- έτη),  έχουν αφεθεί στην πλήρη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικηγόρων.

 

Ας δώσω εδώ ένα μικρό και πολύ απλό παράδειγμα: Σύμφωνα με το νέο νόμο, το διαζύγιο θα εκδοθεί από τον Συμβολαιογράφο, αν έχουν «οριστεί» η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή του τέκνου. Ο νέος νόμος ορίζει ότι αρκεί τα στοιχεία αυτά να έχουν απλώς «οριστεί», για να εκδοθεί το διαζύγιο.
ΟΜΩΣ τι γίνεται στην περίπτωση που μετά την έκδοση του διαζυγίου ο πατέρας δεν πληρώνει τη διατροφή που έχει συμφωνηθεί (και επομένως που έχει ενσωματωθεί στην συμβολαιογραφική πράξη του διαζυγίου);;;
′Η –αντιθέτως- τι γίνεται στην περίπτωση που η μητέρα δεν δίνει στον πατέρα το παιδί, όπως είχαν συμφωνήσει για την επικοινωνία τους (η οποία -και αυτή- είχε ενσωματωθεί στη συμβολαιογραφική πράξη του διαζυγίου);;;

Η απάντηση είναι η εξής:

–>  ΕΑΝ ο δικός σας προσωπικός Δικηγόρος είχε φροντίσει να προσδώσει δια των δικογράφων του «ισχύ εκτελεστού τίτλου» στις διατάξεις της διατροφής και της επικοινωνίας (αντιστοίχως):
== > Τότε θα μπορέσετε να εκτελέσετε την απόφαση του διαζυγίου, όσον αφορά τους τομείς της διατροφής και επικοινωνίας. Δηλαδή θα μπορέσετε να αναγκάσετε τον κακοπληρωτή πατέρα, να καταβάλλει την οφειλόμενη διατροφή δια των διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης. Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και για την μητέρα που δεν δίνει το παιδί στον πατέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επικοινωνία με το τέκνο.

–>  Αντιθέτως, ΕΑΝ ο δικός σας προσωπικός Δικηγόρος ΔΕΝ είχε φροντίσει να προσδώσει δια των δικογράφων του «ισχύ εκτελεστού τίτλου» στις διατάξεις της διατροφής και της επικοινωνίας (αντιστοίχως):
== > Τότε ΔΕΝ θα μπορέσετε να εκτελέσετε την απόφαση του διαζυγίου, όσον αφορά τους τομείς της διατροφής και επικοινωνίας δια των διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αντιθέτως θα πρέπει να προσφύγετε στο μέλλον σε μία εντελώς νέα και διαφορετική δικονομική διαδικασία, ούτως ώστε να καταφέρετε να σας καταβληθεί η διατροφή του τέκνου (ή αντιστοίχως, ούτως ώστε να καταφέρετε να αποκτήσετε επικοινωνία με το τέκνο). Και αυτό με το ανάλογο οικονομικό και χρονικό κόστος ασφαλώς.

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ == > Σημασία ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, δεν έχει απλά να έχει «οριστεί» η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή του τέκνου, όπως ο νέος νόμος απαιτεί ως minimum για να εκδοθεί το διαζύγιό σας.

Σημασία ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ έχει το πώς θα «οριστεί» η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή. Το «ΠΩΣ» επαφίεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και γνώση του Δικηγόρου σας όμως….

Βεβαίως, μνεία γίνεται σε αυτό το σημείο, ότι η πρόσδοση εκτελεστότητας δεν είναι κάτι που ο Δικηγόρος σας είναι υποχρεωμένος ούτε αυτός να εισαγάγει δια των δικογράφων του. Η πρόσδοση εκτελεστότητας είναι κάτι «επιπλέον», το οποίο πολλές φορές θα πρέπει οι ίδιοι να αιτηθείτε… ή θα πρέπει ο ίδιος ο Δικηγόρος σας να κρίνει ότι είναι απαραίτητο και ότι δεν θα περιπλέξει τη διαδικασία εις βάρος σας. Εξ’ άλλου υπάρχουν πολλές in concreto υποθέσεις, που είναι τέτοια η φύση του διαζυγίου ή οι σχέσεις των συζύγων, όπου μπορεί και να προτιμάται η μη πρόσδοση εκτελεστού τίτλου σε τέτοια θέματα. Όλα εξαρτώνται από την in concreto υπόθεση και –ασφαλώς- και από το τί και εσείς οι ίδιοι θα αιτηθείτε στον Δικηγόρο σας. Θα πρέπει βέβαια και ο ίδιος ο Δικηγόρος σας να έχει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα διαζυγίων… ούτως ώστε να έχει την –πραγματική- ικανότητα κ΄ γνώση, και να είναι σε θέση να σας παράσχει πλήρη σφαιρική προστασία των συμφερόντων κ΄ δικαιωμάτων σας.

 

<== Συνοψίζοντας στο παράδειγμά μας: ΚΑΙ στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο Συμβολαιογράφος θα εκδώσει κανονικότατα το διαζύγιο!!

Αφού δεν υπάγεται στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητές του, να ελέγξει αυτές τις «λεπτομέρειες». Ούτε ασφαλώς υπάγεται στις υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου να προασπίσει τα προσωπικά συμφέροντά σας. Ο Συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα minimum τυπικά στοιχεία του διαζυγίου, όπως ακριβώς ο νόμος τον υποχρεώνει να τα ελέγξει.  Τελεία και παύλα.

Αυτές οι «λεπτομέρειες» υπάγονται πλέον αποκλειστικά [= αφού με το νέο νόμο δεν υφίσταται ουδείς έλεγχος και εγγύηση των δικαιωμάτων σας από κανέναν Δικαστή] στη δικαιοδοσία και στον έλεγχο των Δικηγόρων!!  Και μόνον αυτών.

Το διαζύγιο σε όλες τις περιπτώσεις θα εκδοθεί από τον Συμβολαιογράφο, αρκεί τα minimum τυπικά απαιτητά –εκ του νόμου- στοιχεία να πληρούνται.

Και μάλιστα, το διαζύγιο θα καταστεί και σχεδόν άμεσα αμετάκλητο, αφού οι νέες διαδικασίες περί προσδόσεως αμετακλήτου στο συναινετικό διαζύγιο, έχουν και αυτές απλοποιηθεί με το νέο νόμο.

 

==>  Δηλαδή, στην πράξη: Με το που θα βγει το διαζύγιό σας, δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα και καμία δικονομική δυνατότητα (αφού πλέον με το νέο νόμο δεν υπάρχουν πλέον –πρακτικώς- ούτε οι δυνατότητες της έφεσης και της ανάκλησης) να αλλάξετε/αμφισβιτήσετε ό,τι έχει ήδη αποφασιστεί και εκδοθεί!!

 

Όσον αφορά τις «λεπτομέρειες»…;;; Τις αμέτρητες σημαντικότατες «λεπτομέρειες» (νομικές, προσωπικές, δικονομικές, και οικονομικές – παρούσες και μελλοντικές) που αρρήκτως συνδέονται με ένα διαζύγιο;;; Αυτές ΟΛΕΣ επαφίενται στη δουλειά που θα κάνει ο Δικηγόρος σας. Τόσο απλά.

Δεν χρειάζεται καν να διευκρινίσω ότι το ανωτέρω αναφερόμενο παράδειγμα περί «εκτελεστότητας» διατροφής και επικοινωνίας, ήταν απλά ένα μικρό παράδειγμα ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα που θα μπορούσαν να παρατεθούν εδώ. Τα οποία ασφαλώς και δεν θα αναφέρω σε ένα διαδικτυακό άρθρο. Εξ’ άλλου, είναι αδύνατον να συνοψιστούν όλες οι δυνητικές απολήξεις και ενδεχόμενες νόμιμες και οικονομικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν δια των δικογράφων του διαζυγίου (ή αντιθέτως το ίδιο εύκολα μπορούν να μην προβλεφθούν)…. και που εξ’ ορισμού συνδέονται με τη φύση αυτήν καθεαυτήν του θεσμού του διαζυγίου…

 


 

Επεξηγώντας περαιτέρω: Ο νέος νόμος αφήνει στην αποκλειστική και ελεύθερη κρίση του πολίτη, την επιλογή του πληρεξουσίου Δικηγόρου του. Επαφίεται στον ίδιο τον πολίτη να διαθέτει τη σωφροσύνη, την προνοητικότητα και την αντίληψη,  να αναζητήσει την κατάλληλη νομική αρωγή δια της επιλογής του ορθού εξειδικευμένου Δικηγόρου. Πράγμα όμως που στην πράξη δεν συμβαίνει πάντοτε, αφού πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν –εσφαλμένως- το συναινετικό διαζύγιο ως κάτι «απλό» και «γρήγορο», αγνοώντας πλήρως την πλειάδα και τη σοβαρότητα των συνεπειών ενός διαζυγίου…. Σε αυτήν τη «φιλοσοφία» συμβάλλει ασφαλώς και ο νέος νόμος ο οποίος –αφαιρώντας- το συναινετικό διαζύγιο από την ύλη των Δικαστηρίων, το κάνει να φαντάζει ως κάτι πιο απλοϊκό, που δεν χρήζει ανάγκης δικαστηριακής προστασίας…

Αυτό που ο νέος νόμος -σε καμία περίπτωση- δεν κάνει κατανοητό στον πολίτη, είναι ότι το διαζύγιο (καθώς και τα θέματα διατροφής-επικοινωνίας-επιμέλειας), θα έχει ακριβώς τις ίδιες (άπειρες) νόμιμες και οικονομικές συνέπειες σε βάθος δεκαετιών, ασχέτου εάν αυτό εκδοθεί δια της συναινετικής οδού (όπου πλέον δεν υφίσταται ουδείς έλεγχος και εγγύηση, πέραν από τον έλεγχο των Δικηγόρων), ή δια της οδού της αντιδικίας (όπου εδώ υφίσταται πλήρης δικαστηριακός έλεγχος και εγγύηση της δικαστικής εξουσίας)….

Ο νέος νόμος είναι γραμμένος στο πόδι: το μόνο θετικό που (πράγματι) προσφέρει είναι ότι πλέον το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται σε συντομότατο χρονικό διάστημα. Η πραγματική προστασία του πολίτη έχει πεταχτεί στον κάδο των αχρήστων και επιπροσθέτως ανακύπτουν και ένα σωρό ερωτήματα σχετικά με άλλα δικονομικά ζητήματα όπως π.χ. τη δυνατότητα έφεσης ή τη δυνατότητα ανάκλησής του. Επίσης προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο, καθώς και εν σχέσει με το αμετάκλητό του που πλέον –στην πράξη- γίνεται με τη σφραγίδα του ληξιαρχείου που απέκτησε ρόλο…. γραμματείας Δικαστηρίου..!!  Ας μην πλατειάσουμε περαιτέρω όμως…. Ας κρατήσουμε το (μόνο) θετικό που προσέφερε ο νέος νόμος, το οποίο είναι ότι πλέον το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται ταχύτατα.

 

Κατά τα λοιπά ας δώσουμε βάση στο εξής, που πλέον αδιαμφισβήτητα ισχύει: Με το νέο νόμο, ΟΛΑ τα συμφέροντά σας, ΟΛΑ τα δικαιώματά σας, ΟΛΕΣ οι συνέπειες του διαζυγίου, βρίσκονται αποκλειστικά και μόνον στα χέρια του Δικηγόρου που θα επιλέξετε. Καθώς –ασφαλώς- και στα χέρια του Δικηγόρου που θα επιλέξει ο («αντίδικος») σύζυγός σας.
Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι -επιπροσθέτως- και όλες οι συνέπειες της διατροφήςεπιμέλειαςεπικοινωνίας των τέκνων, θα τελούν υπό την αποκλειστική «εγγύηση» του Δικηγόρου σας. Και θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τις γνώσεις του και την εξειδίκευσή του επί οικογενειακών ζητημάτων. Καθώς και από την οξυδέρκειά του και την ικανότητά του να μπορεί να προβλέψει (όσο γίνεται ασφαλώς) δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις. Και λέω ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, επειδή –όταν υπάρχουν και τέκνα- οι μελλοντικές συνέπειες (νομικές, καθώς και –κυρίως- οικονομικές) για εσάς, για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια (!!),  θα είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτά που θα γραφτούν (ή δεν θα γραφτούν), από τον Δικηγόρο σας, στα δικόγραφα που θα κατατεθούν στο Συμβολαιογραφείο..… Ο νοών νοείτω….

 


 

Μία τελευταία παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει στο σημείο αυτό είναι η εξής:

Πλέον, με τον καινούργιο νόμο, οι σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι να ορίζουν τη διατροφή των τέκνων τους για να μπορέσουν να προβούν σε έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Η υποχρέωση αυτή δεν υπήρχε με το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν το 2018. Προ του 2018, το συναινετικό διαζύγιο μπορούσε να εκδοθεί με μόνη την πρόβλεψη για την επιμέλεια και την επικοινωνία, χωρίς υποχρέωση ορισμού κάποιας διατροφής. Έτσι οι σύζυγοι, ακόμη και όταν δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τη διατροφή των παιδιών, τουλάχιστον μπορούσαν να πάρουν το διαζύγιό τους πιο οικονομικά και πιο γρήγορα. Και το ζήτημα της διατροφής – ως ένα από τα πλέον απαιτητικά ζητήματα του Οικογενειακού Δικαίου-, οι σύζυγοι μπορούσαν να το αναθέσουν μελλοντικώς σε εξειδικευμένους σε ζητήματα διατροφής Δικηγόρους, καθώς και στην ανώτατη κρίση του Δικαστηρίου διατροφών.

 

Αυτή η δυνατότητα επιλογής, πλέον, δεν υφίσταται: Εις το εξής οι σύζυγοι, οι οποίοι επιθυμούν συναινετικό διαζύγιο, είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν και για τη διατροφή.

Το πρόβλημα σε αυτήν τη νομοθετική πρόβλεψη είναι διπλό:

 • Κατ’ αρχάς, εκ πρώτης προσέγγισης, παρατηρείται αύξηση των ζευγαριών που αναγκάζονται να καταφύγουν στην οδό της αντιδικίας, αφού το ποσόν της διατροφής των τέκνων αποτελεί το βασικότερο αγκάθι ασυμφωνίας μεταξύ των προς διάζευξη συζύγων. Με τον νέο νόμο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί διατροφής των τέκνων, τότε δεν εκδίδεται συναινετικό διαζύγιο.
 • Το πλέον σημαντικό όμως κομμάτι του προβλήματος είναι το εξής: Ο ορισμός, η πρόβλεψη, το εύρος και η φύση αυτής της διατροφής θα πρέπει να γίνουν με ιδιαιτέρως προσεκτικό τρόπο. Και θα πρέπει να γίνουν από Δικηγόρους εξειδικευμένους στο εν γένει Οικογενειακό Δίκαιο, με γνώσεις τόσο σε θέματα διαζυγίου, όσο και στον τομέα των διατροφών ειδικότερα. Ο ορισμός του ποσού της διατροφής, αλλά και ο τρόπος που θα συνταχθούν εντός των δικογράφων οι ρήτρες επί της διατροφής, θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τους δύο συζύγους για τα επόμενα πέντε, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια…. Εάν οι υπολογισμοί, οι προβλέψεις, ο προέλεγχος, καθώς και η σύνταξη των δικογράφων γίνουν με λάθη, αβλεψίες, παραλείψεις και ελλείψει βαθιάς γνώσεως επί ζητημάτων διατροφής….. τότε αυτό θα πληρωθεί πολύ ακριβά και σε χρήμα και σε ταλαιπωρία από κάποιον εκ των δύο διαζευγμένων συζύγων. Και θα συνεχίσει να πληρώνεται σε βάθος ετών.  Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στο παρόν άρθρο…. εξ’ άλλου αποτελεί ζήτημα κοινής λογικής το γεγονός ότι, όταν μιλάμε για περιοδικές παροχές καταβαλλόμενες σε χρήμα (και μάλιστα για πολλά έτη εις το μέλλον), τότε χρειάζεται και η ανάλογη νομική εκπροσώπηση…

 

Για ζητήματα διατροφής, μπορείτε να λάβετε μία γενική ενημέρωση διαβάζοντας τα άρθρα «Διατροφή», «Διατροφή συζύγου» [– > Ναι, ακόμη και στα ζητήματα συναινετικού διαζυγίου εμπλέκεται έμμεσα μεν, αλλά με σημαντικότατες οικονομικές συνέπειες δε, ΚΑΙ η διατροφή της συζύγου (και όχι μόνον των τέκνων): Δεν θα αναλύσω στο παρόν άρθρο, καθώς πρόκειται για  εξειδικευμένες γνώσεις που δεν σκοπεύω να παραθέσω στο διαδίκτυο.], καθώς και «Διατροφή τέκνων».

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ τρόπου διαζυγίου:

 

 

Συναινετικό ή κατ’ αντιδικία;;

 

Η απάντηση σε αυτό είναι προφανής: == > Συναινετικό διαζύγιο. Με την ανάλογη προσοχή και γνώση όμως!! (όπως θα εξηγήσω εκτενώς εν συνεχεία).

 

Το συναινετικό διαζύγιο είναι η πλέον γρήγορη και οικονομική μέθοδος λύσης του γάμου. Όταν υπάρχει συμφωνία των συζύγων προς διάζευξή τους, τότε θα πρέπει να προτιμάται το συναινετικό διαζύγιο και όχι η οδός του διαζυγίου κατ’ αντιδικία. Σας συμφέρει οικονομικά και επιπλέον δεν είναι ψυχοφθόρο για εσάς και τα παιδιά σας. Επιπλέον είναι πολύ πιο σύντομο. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου ρυθμίζονται συγχρόνως (δηλαδή χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος και χρόνο) και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου (όπως η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων, καθώς και περιουσιακής φύσεως ζητήματα μεταξύ των συζύγων).

Το συναινετικό διαζύγιο (εκ πρώτης όψεως) αδιαμφισβήτητα αποτελεί την πλέον οικονομική λύση για εσάς. Αυτό επειδή με την ίδια διαδικασία μπορούν να ρυθμιστούν, εκτός από το διαζύγιο αυτό καθεαυτό, επιπλέον και άλλα θέματα… Όλα αυτά με μία διαδικασία γρήγορη και οικονομική.  Για τον λόγο τούτο, θα πρέπει ο Δικηγόρος σας, να έχει ως πρώτη επιλογή την οδό του συναινετικού διαζυγίου. Το θέμα όμως πιο είναι;;; Ότι όλα τα ανωτέρω θέματα -τα συνυφασμένα με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου- θα πρέπει να ρυθμιστούν από τον Δικηγόρο σας με προσοχή,  ευλάβεια και με γνώση. Γιατί;; Για να προφυλαχθούν όχι μόνον τα άμεσα, αλλά και τα μελλοντικά συμφέροντά σας. Και για να προφυλαχθούν συνάμα τυχόν μελλοντικές αξιώσεις σας.

 

Ας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα,χωρίς να προβώ σε εκβαθύνσεις και επεξηγήσεις: Αν σήμερα, π.χ. προβλεφθεί 50 Ευρώ λιγότερη μηνιαία διατροφή από αυτήν που έπρεπε (ή από αυτήν που θα μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν επισταμένων διαπραγματεύσεων), τότε αυτά τα 50 λιγότερα Ευρώ θα παραμείνουν και για τα υπόλοιπα π.χ. 15 χρόνια μονίμως μείον για εσάς (αν είστε γυναίκα-δικαιούχος διατροφής και μάλιστα αυτό θα ισχύσει ανεξαρτήτως αν στο μέλλον επέλθει δικαστηριακή αντιδικία ή όχι). Ή αντιθέτως θα παραμείνουν μονίμως ανά μήνα στην τσέπη σας (αν είστε άντρας υπόχρεος διατροφής). Όμως 50 Ευρώ επί 12 μήνες επί 15 χρόνια, μας κάνει 9.000 Ευρώ!!
Δεν θα αναλύσω από πού προκύπτουν τα «γιατί» και τα «πώς» στο ανωτέρω παράδειγμα. Ούτε τα «πώς αποφεύγεται αυτό» ή «πώς διορθώνεται αυτό». Θα χρειάζονταν εκτενείς αναλύσεις και εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ζητήματα που δεν θα ήτο δόκιμο να αναλυθούν στο παρόν άρθρο… Σημασία έχει ότι αυτό ήταν ένα παντελώς απλοϊκό παράδειγμα… Δηλαδή σχεδόν τίποτα σε σχέση με άλλα, πιο αξιοσημείωτα, παραδείγματα που θα μπορούσαν να παρατεθούν.

Πολύ πιο σημαντικές και κρίσιμες είναι οι επιπλέον νομικές, οικονομικές και προσωπικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια του διαζυγίου, ακόμη και μετά από πολλά έτη.

 

Επομένως ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Δικηγόρος σας θα πρέπει, συγχρόνως με την επιλογή του συναινετικού διαζυγίου, να φροντίζει να επιτύχει για εσάς, τα μέγιστα νομικά, προσωπικά και οικονομικά οφέλη: Αυτό απαιτεί χρόνο στην υπόθεσή σας, μελέτη, προσοχή, γνώση και εμπειρία στο Οικογενειακό Δίκαιο.  Και όχι απλά να επιλέγεται (με σχεδόν «αυτόματο» τρόπο και άνευ προμελέτης της υποθέσεώς σας) το συναινετικό ως η πλέον «απλή και εύκολη» οδός για να «τελειώνει η υπόθεση». Τα πράγματα ΔΕΝ είναι απλά, και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Πρέπει να θωρακίζονται όλα τα δικαιώματα και οι αξιώσεις σας.

Η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας διαζυγίου για εσάς, δεν πρέπει να είναι απλά μία επιλογή ανάμεσα σε «διαζύγιο κατ’ αντιδικία» και «συναινετικό διαζύγιο» («Ιδού οι 2 διαδικασίες, έτσι εξελίσσεται η μία, έτσι η άλλη, διαλέξτε, ε εντάξει αφού και οι δύο σας συμφωνείτε σε διαζύγιο τότε θα επιλέξουμε το συναινετικό»…..). Θα πρέπει να είναι (ναι μεν) προτίμηση του συναινετικού διαζυγίου (λόγω οικονομίας χρόνου και χρήματος), ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ όμως με την ταυτόχρονη επίτευξη των αποτελεσμάτων που θα παρείχε σε εσάς μία δυνητική αντιδικία η οποία θα εξελισσόταν σε νίκη σας! Και αυτό να επιτευχθεί μέσα στη ίδια τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου αυτήν καθεαυτήν!

 

 

 

ΦΥΣΗ, ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:

 

 

Τι πρέπει να προσέξετε:

 

Το συναινετικό διαζύγιο είναι μία διαδικασία στην οποία βασικό ρόλο παίζει η ελεύθερη βούληση εσάς των ιδίων των πολιτών προς διάζευξη, αφού βασίζεται στη «συναίνεση». Και δια της «συναινέσεώς» σας αυτής, με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, σας δίδεται το δικαίωμα (και η ΕΥΘΥΝΗ επομένως) να καθορίσετε συγχρόνως ένα ιδιαιτέρως μεγάλο εύρος νομικών, προσωπικών και περιουσιακών ζητημάτων. Με τη διαδικασία του συναινετικού, δεν καθορίζονται μόνον όσα ρητώς αναφέρονται στα έγγραφα και τα δικόγραφα.

Αντιθέτως, καθορίζονται επιπλέον (εμμέσως δια μελλοντικής ή ήδη υφιστάμενης νομολογιακής «ερμηνείας») και ζητήματα ή συνέπειες (ενδεχόμενες ή μη) ζητημάτων που ΔΕΝ αναφέρονται σε αυτά….. Η «συναίνεσή» σας και η «ελεύθερη βούλησή» σας, καθώς και το εύρος αυτής ( ← το εύρος: το πιο σημαντικό!) θα αποτυπωθούν πλήρως (ή δεν θα αποτυπωθούν, αναλόγως επιθυμητού αποτελέσματος, όσον αφορά το εύρος των επιθυμητών δεσμεύσεων και ρυθμίσεων) στα συμφωνητικά και δικόγραφα που θα συνταχθούν και θα κατατεθούν από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας στο Συμβολαιογραφείο. Καθώς και στην συμβολαιογραφική πράξη που θα εκδώσει κατόπιν ο Συμβολαιογράφος, πράξη η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά στα κατατιθέμενα δικόγραφα.

Επομένως, ΕΙΔΙΚΑ στον τομέα του συναινετικού διαζυγίου, όπου τεράστιο ρόλο παίζει η «ελεύθερη βούληση» των μερών, τον πλέον καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο νόμιμος εκπρόσωπος των μερών, αυτός που θα τα αναλάβει όλα, δηλαδή ο Δικηγόρος σας. Συνεπώς, σημαντικότατη είναι η ειδίκευση και η εμπειρία του πληρεξουσίου σας στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου. Ασφαλώς θα πρέπει και εσείς οι ίδιοι να φροντίσετε να επιλέξετε την κατάλληλη νομική εκπροσώπηση και να αιτηθείτε τον ανάλογο προέλεγχο και γνωμάτευση..
Μέγα σφάλμα αποτελεί η αντιμετώπιση ενός συναινετικού διαζυγίου ως κάτι «απλό και εύκολο». Το συναινετικό διαζύγιο δεν είναι “fast food” και επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο ούτε από εσάς, ούτε (πόσο μάλλον!) από τον νομικό σύμβουλο στον οποίο θα εμπιστευτείτε την υπόθεσή σας. Πρακτικές και αντιλήψεις «μαζικής παραγωγής» συναινετικών διαζυγίων, δεν πρέπει να υφίστανται (δεν θα έπρεπε μάλλον….)..

 

Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου περιλαμβάνει συγκεκριμένη «προδικασία», και διαδικασία. Συντάσσονται συμφωνητικά, υπάρχει η ανάλογη κατάθεση στον Συμβολαιογράφο, ακολουθεί τύποις «συζήτηση». Ο Συμβολαιογράφος (του οποίου ο ρόλος αναλύθηκε ανωτέρω στο παρόν άρθρο) προβαίνει στους τυπικούς ελέγχους που υποχρεούται εκ του νόμου και εν συνεχεία, στην πράξη, στηρίζεται στα δικόγραφα που έχουν κατατεθεί για να εκδώσει το διαζύγιο.
== > Γι αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη του συνόλου των δικογράφων, ούτως ώστε να εκδοθεί ακριβώς η επιθυμητή πράξη διαζυγίου. Και αυτό όχι μόνον όσον αφορά τα κεφάλαια της πράξεως που θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο για τους εμπλεκομένους, αλλά και τα –κρυφά- κεφάλαια, αυτά δηλαδή που μπορεί να έχουν και περαιτέρω συνέπειες για τους συζύγους σε βάθος χρόνου.
Από την άλλη, ναι, η διαδικασία σου συναινετικού διαζυγίου, δικονομικώς είναι πιο απλή από αυτήν ενός διαζυγίου κατ’ αντιδικία (όπου κατατίθενται στο Δικαστήριο μακροσκελή δικόγραφα, όπου εξετάζονται μάρτυρες…. και εν γένει η προσωπική ζωή του ζευγαριού δημοσιοποιείται με τα ανάλογα «ξεκατινιάσματα» στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τις σχετικές προσπάθειες ανταπόδειξης). Και σίγουρα είναι πολύ πολύ πιο σύντομη.

 

′Ομως, εν τέλει, ένα είναι το βέβαιο: Οι νόμιμες συνέπειες ενός συναινετικού διαζυγίου είναι οι ίδιες ακριβώς με αυτές μίας δικαστικής απόφασης διαζυγίου κατ’ αντιδικία!! Ίσως και ακόμη περισσότερες, αφού στο συναινετικό διαζύγιο καθορίζουμε επιπλέον και το καθεστώς των τέκνων:

 • ′Ιδιο θα είναι το εύρος και η σοβαρότητα των ρυθμίσεων που το διαζύγιο θα αποδώσει τόσο στο προσωπικό, όσο και στο οικονομικό επίπεδο εκάστου των διαζευγμένων…
 • ′Ιδια θα είναι τα a priori («δεδομένα») που μπορούν να προκύψουν τόσο από τη συμβολαιογραφική πράξη, όσο και από το περιεχόμενο των δικογράφων που έχουν κατατεθεί από τους Δικηγόρους σας και από τον τρόπο που έχουν συνταχθεί  [προς…. μελλοντική «χρήση» από εκάστη εκ των δύο πλευρών, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ ; -) ]……
 • ′Ιδιες παγίδες υπάρχουν…. ή μάλλον όχι! : περισσότερες παγίδες υπάρχουν στο συναινετικό διαζύγιο, αφού με έξυπνο και περίτεχνο τρόπο (στη διαδικασία του συναινετικού) μπορούν να καθοριστούν και μάλιστα με πρακτικά αμετάκλητο τρόπο (!!) βασικότατες οικονομικές σχέσεις και αξιώσεις των συζύγων (όχι , δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες…).

 

== > Επομένως: ′Ιδιος θα πρέπει να είναι ο προέλεγχος που θα πρέπει να γίνει ενδελεχώς σε όλες τις παραμέτρους της υποθέσεώς σας από τον Δικηγόρο σας: Θα πρέπει ο Δικηγόρος σας να προ-ελέγξει την υπόθεσή σας (συναινετικού) διαζυγίου, σαν να επρόκειτο για αντιδικία! Να «μπαλώσει» ό,τι χρειάζεται, να καλύψει όλα τα στοιχεία εκείνα που ίσως («ίσως»….. πολλά μικρά «ίσως»…) δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ενάντια στα συμφέροντά σας (ή αντιθέτως να παγιώσει όσα στοιχεία ήδη υφίστανται και δύνανται μελλοντικώς –αν προκύψει ανάγκη- να χρησιμοποιηθούν υπέρ σας). Και αφού προβεί στην προαναφερόμενη μελέτη και τις ανάλογες διεργασίες, μετά να προχωρήσει στο κομμάτι της προετοιμασίας του διαζυγίου σας αυτό καθεαυτό.

Ο Δικηγόρος που θα επιλέξετε, θα πρέπει:

 • 1ον) Αφενός να σας πληροφορήσει για τις λεπτομέρειες και τις συνέπειες (προσωπικές και οικονομικές, άμεσες και μελλοντικές) του διαζυγίου… Σε αυτό το σημείο βασικό είναι ασφαλώς και εσείς οι ίδιοι να εκθέσετε με σαφήνεια στον Δικηγόρο σας, τα θέματα και ζητήματα τα οποία τυχόν σας απασχολούν/ανησυχούν και για τα οποία θέλετε να διασφαλιστείτε πλήρως νομικώς.
 • 2ον) Και αφετέρου να διασφαλίσει μέσω του συνόλου των δικογράφων του, τόσο ότι ουδεμία ασάφεια ή παράλειψη δεν θα υπάρξει κατά το προκαταρκτικό στάδιο του συναινετικού (δηλαδή στο περιεχόμενο των συμφωνητικών), όσο και (κατόπιν, δηλαδή κατά το στάδιο της κατάθεσης και διαδικασίας έκδοσης του διαζυγίου) ότι η συμβολαιογραφική πράξη που θα εκδοθεί θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη του, χωρίς να αφήνονται ακάλυπτα σημεία ή «γκρίζες ζώνες». Ούτως ώστε με βεβαιότητα να μπορέσει να παράσχει με εγκυρότητα στον εντολέα του αυτά ακριβώς που του ζήτησε.

 


Ας παραθέσω ένα πολύ απλό παράδειγμα:

Η κυρία Β είναι παντρεμένη με τον κύριο Α εδώ και 7 χρόνια. Έχουν αποκτήσει ένα παιδάκι που είναι μόλις 3 ετών και η κυρία Β αφιερώνει το σύνολο του χρόνου της στην ανατροφή του και τη φροντίδα του. Τώρα επιθυμούν και οι δύο τους διαζύγιο, ο γάμος τους έχει αποτύχει και η συμβίωσή τους έχει γίνει αφόρητη. Η κυρία Β θέλει το συντομότερο δυνατόν διαζύγιο (ή ο κύριος Α πιέζει την κυρία Β, επειδή αυτός θέλει το συντομότερο το διαζύγιο…. ). Και αποφασίζουν να προβούν στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, αφού είναι πιο οικονομικό και σύντομο από μία αντιδικία (Πράγματι έτσι είναι).

Η κυρία Β όμως (λόγω έλλειψης σοβαρής ενημέρωσης ή λόγω αφέλειάς της) δεν δίδει την ανάλογη σοβαρότητα στην υπόθεσή της διαζυγίου: Θεωρεί πως καλύτερο είναι να «ξεμπερδεύει» μία ώρα αρχύτερα, και πως ένα συναινετικό διαζύγιο είναι κάτι «απλό και τυπικό», που απλώς θα λύσει τον γάμο τους και θα καθορίσει και την διατροφή που «προβλέπεται». Εξάλλου η Β δεν είναι «κουτή»…. Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και δεν πρόκειται να βρεθεί προ εκπλήξεων, αφού όλα τα έχει υπό έλεγχο… Έτσι πιστεύει…..
Με το σκεπτικό αυτό λοιπόν, η κυρία Β δρομολογεί την υπόθεσή της…. Τα έγγραφα υπογράφονται, χωρίς να έχει γίνει εκτεταμένος και εξειδικευμένος έλεγχος των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Β. Τα δικόγραφα και συμφωνητικά που κατατίθεται στον Συμβολαιογράφο είναι συντεταγμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε δεν προσφέρουν ουδεμία διασφάλιση για το μέλλον της Β… Το ίδιο συμβαίνει και κατόπιν, αφού δεν γίνεται κανένας πραγματικός έλεγχος και συζήτηση μεταξύ του Δικηγόρου της Β και του αρμόδιου Συμβολαιογράφου.. Το διαζύγιο εκδίδεται…
Αντιθέτως, ο κύριος Α είχε φροντίσει να απευθυνθεί σε Δικηγόρο επιλογής του, εξειδικευμένο σε θέματα διαζυγίων. Του είχε δε δώσει την εντολή να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, κατά το βέλτιστον δυνατόν, προβλέποντας ασφαλώς και κάτι για τη διασφάλιση του τέκνου του το οποίο αγαπάει, αλλά επ’ ουδενί δεν θα ήθελε το παιδί να καταστεί «όχημα» μελλοντικής χρηματοδότησης της κυρίας….. Για τον κύριο Α το αποτέλεσμα είναι το εξής: Τα έγγραφα που υπογράφονται είναι ενδελεχώς και με πάσα προσοχή συντεταγμένα ακόμη και στο κόμμα, όσον αφορά το σκέλος που διασφαλίζει τον Α. Το ίδιο επιμελώς ελέγχθηκε από τον Δικηγόρο του κυρίου Α, ακόμη και η συμβολαιογραφική πράξη έκδοσης του διαζυγίου προτού δεχτεί να την υπογράψει… Το διαζύγιο λοιπόν εκδίδεται εν τέλει….

Τελικός απολογισμός;; — > Μετά από έναν χρόνο, η κυρία που ακόμη δεν εργάζεται (αφού έχει και το παιδάκι της που είναι μόλις 4 ετών) διαπιστώνει ότι τα χρήματα της διατροφής δεν αρκούν επ’ ουδενί για να ζήσει και η ίδια, αλλά καλύπτουν ίσα-ίσα τις ανάγκες του τέκνου. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα… Τι μπορεί να κάνει για αυτό τώρα;;;; Απάντηση: Στην θεωρία πολλά. Στην πράξη όμως τίποτα. Ας το σκεφτόταν όταν έπρεπε. Τελεία και παύλα.
Τα δικόγραφα είχαν συνταχθεί με τέτοιον τρόπο, που δεν έχει μείνει ουδέν παραθυράκι ανοιχτό υπέρ της Β. Αντιθέτως τα συμφέροντα και δικαιώματα του Α είναι πλήρως διασφαλισμένα. Και η ζωή της Β συνεχίζεται έτσι…. αναγκάστηκε δε να βρει εσπευσμένα εργασία, και το παιδί το προσέχουν οι γονείς της όταν αυτή λείπει… Όμως και πάλι τα χρήματα δεν αρκούν…
Και η κατάσταση χειροτερεύει όταν μετά από 7 χρόνια το τέκνο έχει μεγαλώσει και οι ανάγκες του έχουν επομένως πολλαπλασιαστεί… Τι μπορεί να κάνει τώρα η κυρία;; ′Oχι θεωρητικώς, αλλά πρακτικώς… ′Oχι τί δυνατότητες της προσφέρει ο νόμος στη θεωρία, αλλά τί ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ μπορεί να επιτευχθεί.
Η απάντηση μπορεί να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη μελέτη των δικογράφων που είχαν υπογραφεί και κατατεθεί πριν από οκτώ (8) χρόνια, κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν έχει γίνει ιδιαιτέρως προσεκτική δρομολόγηση της υποθέσεως του συναινετικού (προς όφελος ενός εκ των δύο συζύγων), τότε ακόμη και μετά από 10 και 15 χρόνια, ουδεμία σημαντική καλυτέρευση του status της Β  μπορεί να επιτευχθεί. (Ή μπορεί να επιτευχθεί μόνον ιδιαιτέρως περιορισμένη σε εύρος καλυτέρευση.)

==> Η κυρία Β θα έπρεπε να ήταν πιο σοφή πριν από χρόνια, όταν δηλαδή ελάμβανε την απόφαση για το πώς ακριβώς θα δρομολογήσει η ίδια την υπόθεση του συναινετικού της διαζυγίου. Τώρα πλέον είναι αργά και η κατάστασή της είναι σχεδόν αδύνατον να ανατραπεί: «το πουλάκι πέταξε» πριν από χρόνια, όταν θα έπρεπε να ήταν πιο συνετή στις επιλογές της νομικής εκπροσώπησης και στη σοβαρότητα που θα έπρεπε να έχει επιδείξει η ίδια απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όσο το διαζύγιό της…
Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου –ακόμη και αργότερα, «κατόπιν εορτής» δηλαδή- με ορθό και ενδελεχή χειρισμό, μπορεί να γίνει μερική (ή ακόμη και σχεδόν πλήρης) ανατροπή όλου αυτού του δυσμενέστατου status της κυρίας Β: Πολλά θα εξαρτηθούν από την τωρινή νομική της εκπροσώπηση, καθώς και από τις (εμφανείς ή κρυφές και αφανείς) παραμέτρους της in concreto υποθέσεώς της.

 

Δεν χρειάζεται φαντάζομαι να σημειώσουμε επιπλέον και το εξής προφανές: Ότι οι συνέπειες θα ήταν ακριβώς αντίθετες, εάν στο ανωτέρω παράδειγμα η κυρία Β ήταν αυτή που είχε επιδείξει σωφροσύνη και είχε απευθυνθεί –εξ αρχής- σε εξειδικευμένη νομική εκπροσώπηση κατά το συναινετικό της διαζύγιο, ενώ παραλλήλως ο κύριος Α ήταν αυτός ο οποίος είχε φερθεί με επιπολαιότητα και προχειρότητα στις αποφάσεις του…. Στην περίπτωση αυτή τα πρακτικά αποτελέσματα θα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα και για τους δυο τους.

 


Ας παραθέσω λοιπόν στο σημείο αυτό ένα ακόμη παράδειγμα, όπου αυτήν τη φορά είναι ο κύριος Α που επέδειξε ασύνετη και απερίσκεπτη συμπεριφορά:

Ο κύριος Α είναι παντρεμένος με την κυρία Β εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν αποκτήσει κανένα παιδί. Εργάζονται και οι δύο. Ο κύριος Α είναι ελεύθερος επαγγελματίας και η κυρία Β ιδιωτικός υπάλληλος. Παρόλο που η σχέση τους στις αρχές ήταν πολύ καλή, πλέον έχει χαθεί το πάθος και η μαγεία και αποφασίζουν να χωρίσουν… Συζούν ακόμη, και έχουν πολύ καλές φιλικές σχέσεις βασιζόμενες σε -πλέον «αδελφική»- αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη…. Εξ’ άλλου μετά από τόσα χρόνια κοινού βίου, έχουν καταφέρει να χτίσουν μεταξύ τους μία ιδιαιτέρως πολιτισμένη σχέση με αλληλοκατανόηση και αμοιβαία συνεννόηση πάνω σε όλα τα θέματα, τόσο οικονομικής φύσεως, όσο και προσωπικής.
Ο κύριος Α λοιπόν, όντας πεπεισμένος ότι η υπόθεσή του είναι «πολύ απλή» και ότι αυτό που θέλει είναι ένα «εύκολο συναινετικό διαζύγιο», αποφάσισε να δρομολογήσει την υπόθεσή του ανάλογα με το σκεπτικό του… Δηλαδή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με διαδικασίες «άρπα-κόλλα» και όσο πιο οικονομικά γινόταν…. Για τον κύριο Α, τον καιρό εκείνον, το να επιλέξει νομική εκπροσώπηση για το «απλό συναινετικό» διαζύγιό του, ήταν σχεδόν το ίδιο σαν να επέλεγε πατάτες στη λαϊκή αγορά. Ό,τι να ναι…. Όποιον να ναι…. «Σιγά το πράγμα στην τελική… συναινετικό είναι»… Είχε δε εκφράσει σε έναν φίλο του τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την όλη διαδικασία: «Είμαστε τόσα χρόνια παντρεμένοι, δεν έχουμε παιδιά, ούτε έχουμε και να χωρίσουμε κάτι, οι σχέσεις μας με την Β είναι πολύ, πάρα πολύ καλές, συμφωνούμε σε όλα… Σιγά τώρα, ένα κλασσικό συναινετικό διαζύγιο θέλουμε, να τελειώνουμε…. Η υπόθεσή μας είναι πολύ απλή, άντε να μαζέψω τα χαρτιά που χρειάζονται, να τα δώσω για να τελειώνω μια ώρα αρχύτερα.».
Έτσι λοιπόν, όλες οι διαδικασίες δρομολογήθηκαν προχείρως και άνευ οποιασδήποτε ενδελεχούς έρευνας και γνωμάτευσης… Τα σχετικά έγγραφα προχείρως και απλοϊκώς συνετάχθησαν, και κατόπιν κατατέθηκαν στο Συμβολαιογραφείο. Και πράγματι, ο κύριος Α μετά λίγο καιρό είχε στα χέρια του το «απλό» διαζύγιό του, όπως ακριβώς δηλαδή το είχε «παραγγείλει» εκείνο το πρωί γυρνώντας σπίτι του από τη λαϊκή αγορά. Εξ’ άλλου στο μυαλό του έτσι ήταν… Το διαζύγιο λοιπόν είχε εκδοθεί, έγινε και άμεσα αμετάκλητο με τις νέες απλουστευμένες διαδικασίες, και ο καθένας μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του, αφού ο γάμος αποτελούσε πλέον παρελθόν.

Έναν χρόνο μετά την έκδοση του διαζυγίου, η πρώην σύζυγος του Α (η κυρία Β) ξαναέφτιαξε τη ζωή της και ξαναπαντρεύτηκε έναν άλλον κύριο, έκανε δε και ένα παιδάκι μαζί του…. Οι σχέσεις της Β με τον κύριο Α έπαψαν να είναι «πολύ, πάρα πολύ καλές» και έπαψαν να «συμφωνούνε σε όλα»…. Ας όψονται και οι οικονομικές ανάγκες της κυρίας Β οι οποίες αυξήθηκαν ξαφνικά λόγω και του τέκνου που απέκτησε!! Εξάλλου η Β σταμάτησε να εργάζεται για να μεγαλώσει το παιδί της… και την πιέζει και ο νέος της σύζυγος, ο οποίος δυσκολεύεται κι αυτός οικονομικά….

Αποτέλεσμα για τον (πρώην σύζυγο) κύριο Α;; == > Πέντε χρόνια μετά το διαζύγιο, ο κύριος Α έχασε το σπίτι του από την κυρία Β (μετά την εκδίκαση της σχετικής αγωγής που η Β κατέθεσε εναντίον του Α, λίγο αφότου αυτή ξαναπαντρεύτηκε)! Και ο κύριος Α ανακάλυψε ότι τελικά η υπόθεσή του συναινετικού του διαζυγίου δεν ήταν «πολύ απλή» όπως παλαιότερα ακράδαντα πίστευε!! Μα τί έκπληξη για τον κύριο Α!!…. Τώρα οι επιλογές του είναι ή να μισθώσει κάποιο διαμέρισμα στην Αθήνα ή να μετοικήσει στο πατρικό του στο χωριό….
Πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο στον κύριο Α; Επειδή πολύ απλά δεν είχε προβλεφθεί (ενώ στην συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε), μία επιπλέον ρήτρα στα κατατιθέμενα στο Συμβολαιογραφείο δικόγραφα. Όχι δεν θα αναφέρω εδώ σε τι είδους ρήτρα αναφέρομαι. Εξ’ άλλου, το συγκεκριμένο ζήτημα πλέον, θα αποτελέσει –στην πράξη- αντικείμενο Νομολογίας στο μέλλον, αφού ακόμη ο νέος νόμος είναι πολύ νωπός και εναπόκειται στα Δικαστήρια να αποφανθούν επί του εύρους και του κύρους ειδικών ρητρών κατατεθειμένων στα Συμβολαιογραφεία… ας μην σας κουράσω με νομοτεχνικές και θεωρητικές αναλύσεις… Το σίγουρο είναι το εξής: Δυνητικώς, ο συγκεκριμένος κύριος Α, μετά από λίγα χρόνια, μπορεί να κινδυνέψει στην πράξη να χάσει το σπίτι του από την κυρία Β.

 

Το προηγούμενο παράδειγμα θα είχε –μετά βεβαιότητας- ακόμη πιο δυσμενείς συνέπειες για τον κύριο Α, αν είχε αποκτήσει και κάποιο τέκνο με την κυρία Β… Ο συγκεκριμένος κύριος Α, εάν είχε αποκτήσει και παιδί με την Β, εκτός από το σπίτι του θα έχανε και μέρος του μισθού του στο μέλλον…
Και όταν αναφέρομαι «στο μέλλον», δεν εννοώ ότι θα έχανε μέρος του μισθού του για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια…. Αλλά ότι θα έχανε μεγάλο μέρος του μισθού του σε μόνιμη μηνιαία βάση για τα επόμενα δεκατρία χρόνια….

 

== >  Η αφέλεια του να πιστεύει κάποιος ότι η λύση του γάμου έχει ως μοναδική συνέπεια ότι απλώς θα πάψει πλέον να είναι παντρεμένος (= να βρίσκεται εις γάμου κοινωνίαν) με κάποιον άλλον, πληρώνεται. Ο γάμος και οι συνέπειές του, ρυθμίζονται ΟΛΕΣ, πλήρως και ενδελεχώς, από το Νόμο. Με την ίδια πληρότητα και λεπτομέρεια ρυθμίζονται από το Νόμο και οι συνέπειες του διαζυγίου…. Και ρυθμίζονται όλες μα όλες οι ενδεχόμενες απολήξεις του διαζυγίου, είτε αυτές λέγονται προσωπικές, είτε περιουσιακές, είτε οικονομικές.. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι: το γεγονός ότι θα πάρουμε διαζύγιο σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε αναγκασμένοι (π.χ.) να πληρώνουμε διατροφή στον/στην σύζυγο και μετά από 15 χρόνια! ′Η ότι δεν θα κινδυνεύσουν μελλοντικώς περιουσιακά μας στοιχεία ή κεκτημένα. Απλά τα πράγματα… Όποιος δεν τα αντιλαμβάνεται, θα τα αντιληφθεί όταν έρθει η ώρα.

 


Εν κατακλείδι λοιπόν:

Σε υποθέσεις διαζυγίου (ιδίως «συναινετικού», αφού εκεί κρύβονται πολλές φορές και οι περισσότερες παγίδες!) πάντοτε να φροντίζετε να λαμβάνετε εξειδικευμένη νομική γνωμάτευση επί της υποθέσεώς σας.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που –πραγματικά- οι σχέσεις σας με τον/την σύζυγο, είναι πολύ καλές και ειλικρινείς, και έχετε καταλήξει σε ειλικρινή και καλοπροαίρετη συμφωνία επί όλων των μεταξύ σας θεμάτων, θα πρέπει να απευθύνεστε σε πληρεξούσιο Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο, ο οποίος θα γνωρίζει πώς ακριβώς θα ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ αυτές σας τις συμφωνίες εντός του πλαισίου της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου, με τον πλέον σίγουρο και ασφαλή τρόπο: Ούτως ώστε να είστε σίγουροι, ότι θα είστε εγκύρως κατοχυρωμένοι για τα θέματα που σας απασχολούν: όχι μόνον για τα άμεσα απορρέοντα, αλλά και για τα μελλοντικά συνέχοντα του διαζυγίου.
Ο Δικηγόρος σας θα πρέπει να έχει τη γνώση και την εμπειρία να βολιδοσκοπήσει για «λεπτομέρειες» στην υπόθεση διαζυγίου σας… «λεπτομέρειες» οι οποίες είτε μπορεί να χρήζουν άμεσης και επείγουσας ρύθμισης («τακτοποίησης»), είτε –δυνητικά- η ύπαρξή τους να ελλοχεύει τον κίνδυνο για εσάς να κινδυνεύσουν μελλοντικά συμφέροντα και δικαιώματά σας.

Θα πρέπει «από πριν» ο Δικηγόρος σας να έχει την ικανότητα να «διαβάσει» την υπόθεσή σας πλήρως και να μπορεί να στοχοποιήσει όλες τις ενδεχόμενες μελλοντικές νόμιμες και οικονομικές συνέπειες για εσάς. == > Κατόπιν, να σας τις υποδείξει. == > Και είτε να θωρακίσει από νωρίς (δηλαδή πριν ακόμη από την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών του συναινετικού διαζυγίου) τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας, είτε να προετοιμάσει το έδαφος για την επίτευξη μελλοντικών (δηλαδή με γνώμονα πολλά έτη μετά την έκδοση του διαζυγίου) ενδεχόμενων αξιώσεών σας.

Θα πρέπει να προβλεφθεί (κατά το δυνατόν) η μετά το διαζύγιο εποχή, και μάλιστα βλέποντας πολλά χρόνια μακρυά. Ούτως ώστε από τώρα (δηλαδή από το στάδιο πριν ακόμη της καταθέσεως), να διασφαλιστούν τα συμφέροντά σας και οι αξιώσεις σας.

Όλα αυτά ισχύουν ιδιαιτέρως όταν μιλάμε για συναινετικό διαζύγιο, επειδή η διαδικασία του συναινετικού, έχει την «ιδιαιτερότητα» να αφήνει στους ίδιους τους συζύγους την ελευθερία να καθορίσουν οι ίδιοι, δια της «συναινέσεώς» τους, τόσο τη λύση του γάμου τους, όσο και μία πλειάδα ζητημάτων προσωπικών και οικονομικών.
Στο συναινετικό διαζύγιο, ο Νομοθέτης επιδεικνύει ιδιαίτερη «εμπιστοσύνη» στους συζύγους-πολίτες, ούτως ώστε δια της ελεύθερης βούλησής τους να αυτό-καθορίσουν τα πλέον σημαντικά ζητήματα αυτά. Όμως, η «ιδιαιτερότητα» έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι (δια της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου), οι σύζυγοι καλούνται να καθορίσουν από πολύ νωρίς (και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) ένα σύνολο προσωπικών και οικονομικών ζητημάτων, που θα έχουν σημαντικότατες νομικές και οικονομικές συνέπειες για πολλά χρόνια ακόμη. Με αποτέλεσμα, αν έχει γίνει το παραμικρό λαθάκι, ή προχειρότητα, ή αβλεψία ή… ή…,.. να μην μπορεί να διορθωθεί εκ των υστέρων…. Με συνέπειες είτε πολυετείς, είτε πιο άμεσες και δυσμενέστατες.

Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω πόσο πολλαπλασιάζεται η βαρύτητα των όσων ανωτέρω αναφέρω εάν έχουν αποκτηθεί και τέκνα εκ του γάμου…. Και αυτό ιδίως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει στην πρόβλεψη διατροφής για αυτά.

 

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ και ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ:

 

Με απλά λόγια:                      

Να γνωρίζετε ότι ναι μεν η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου είναι πιο απλή δικονομικώς (και ψυχολογικώς), από την αντίστοιχη ενός διαζυγίου κατ’ αντιδικία, πλην όμως τα ζητήματα που θα εμπιστευθείτε στη νομική κρίση του Δικηγόρου σας (προς ανάλυση σε άμεσο συνυφασμό με τα συμφέροντά σας) και τα οποία θα αποτυπώσει μετέπειτα στα έγγραφα που θα συντάξει (έγγραφα που θα αναγνωρισθούν και θα υπογραφούν από εσάς), είναι πέρα για πέρα σημαντικά.
Όπως επίσης σημαντικότατες θα είναι και οι συνέπειες, καθώς και η μετέπειτα νομική σας δέσμευση, τόσο από το περιεχόμενο των ιδιωτικών συμφωνητικών που θα υπογράψετε και θα κατατεθούν στο Συμβολαιογραφείο, όσο και από την πράξη του διαζυγίου η οποία θα έχει και άμεση ισχύ εκτελεστού τίτλου όσον αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή του τέκνου (ή αντιθέτως ΔΕΝ θα έχει τέτοια ισχύ, αναλόγως του περιεχομένου των δικογράφων…)
Όπως και ιδιαίτερες επιπτώσεις μπορεί να έχει μελλοντικώς ή μη νομική σας δέσμευση από ζητήματα που δεν θα συμπεριληφθούν στην όλη διαδικασία…..

 

Εκτός από τη λύση του γάμου αυτήν καθεαυτήν, αδιαμφισβήτητα οι πλέον σημαντικές νόμιμες συνέπειες (σε προσωπικό, οικονομικό και περιουσιακό επίπεδο) για εσάς, θα συνάπτονται άμεσα με το διαπλαστικό αποτέλεσμα και την επενέργεια της δικαστικής αποφάσεως του διαζυγίου: ήτοι θα είναι αυτές που θα επέλθουν (καθώς και αυτές που δύνανται ενδεχομένως να επέλθουν) από τη λύση του γάμου.

Υπάρχει όμως και μία πληθώρα συνεπειών (οικονομικών, προσωπικών, νομικών) εκ των οποίων άλλες είναι δυνητικές, και άλλες σίγουρες και άμεσα συνυφασμένες με το διαζύγιο, αναλόγως της in concreto υποθέσεως. Όλες οι παράμετροι θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον Δικηγόρο σας εξ’ αρχής, ήτοι προ ακόμη της εκκίνησης της διαδικασίας του διαζυγίου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει ο ίδιος ο Δικηγόρος σας να θέσει πρωτίστως στον εαυτό του, πριν ακόμη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διαζυγίου, να είναι το εξής: “Συμφέρει, ή μήπως δεν συμφέρει, τον πελάτη μου η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου;” Και αναλόγως των ειδικοτέρων παραμέτρων, να αποφανθεί και να σας συμβουλεύσει ορθώς, δρομολογώντας με πλάνο τις μετέπειτα ενέργειές σας. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που δεν συμφέρει καν η έκδοση κανενός είδους διαζυγίου (συναινετικού ή κατ’ αντιδικία), αλλά αντιθέτως συμφέρει τον πελάτη του (οικονομικώς και νομικώς) η διατήρηση του γάμου για Χ έτη ακόμη… Όλα εξαρτώνται από τις γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση του Δικηγόρου σας στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και από την οξυδέρκειά του…..  ούτως ώστε να μπορεί να διακρίνει και να αποσαφηνίζει την εκάστοτε υπόθεση. Με μέγιστο γνώμονα το συμφέρον και τα δικαιώματα του πελάτη του.

 


Πέρα από τα όσα ανωτέρω αναφέρονται στο παρόν (μακροσκελέστατο) άρθρο, ας αναφέρω στο σημείο αυτό μερικές ιδιαιτέρως απλοϊκές και βασικές παρατηρήσεις οι οποίες πάντοτε θα πρέπει να τηρούνται:

Γενικώς, θα πρέπει:

 

— >   Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη σχολαστικότητα των ενεργειών, καθώς και στη δικονομική και ουσιαστική πληρότητα των δικογράφων:

Αυτό, όσο προφανές και αν φαντάζει, άλλο τόσο σημαντικό είναι στην πραγματικότητα, καθώς πλήθος λαθών ή παραλείψεων μπορούν να γίνουν στην πράξη: Οι απαιτήσεις που θέτει ο Νόμος είναι συγκεκριμένες όσον αφορά ορισμένα νομοτεχνικά ζητήματα που πρέπει να πληρούνται πλήρως και με δικονομική ευλάβεια.

 

— >  Να διασφαλισθεί το μέλλον και το συμφέρον των παιδιών σας:

Θα πρέπει να διασφαλισθεί το αληθινό συμφέρον του τέκνου όπως το καθορίζουν οι βιοτικές, ψυχικές, πνευματικές και οικονομικές ανάγκες του και όπως ενδείκνυται για τη σταθερότητα της εξέλιξής του, την ορθή διαπαιδαγώγησή του και την υπεύθυνη και με κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ’ όψιν την ανάγκη διατήρησης αδιαλείπτου ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού και με τους δύο γονείς του, με στόχο την επίτευξη της ομαλής ψυχικής, συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξής του μέσα σε όσο το δυνατόν σταθερότερο και ορθότερο πλαίσιο σωστής ανατροφής, στοργής, επίβλεψης, μόρφωσης, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και οικονομικής του ενισχύσεως.

Σύμφωνα με το παλαιότερο νομικό πλαίσιο που ίσχυε στην Ελλάδα έως τα τέλη του έτους 2017, υπήρχε έλεγχος του Δικαστηρίου ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων του τέκνου: Το Δικαστήριο αποτελούσε εγγύηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του τέκνου και υπήρχαν και περιπτώσεις όπου αρνούνταν ο Δικαστής να επικυρώσει π.χ. τη συμφωνία της επιμέλειας, επικοινωνίας κ΄ διατροφής, αν για παράδειγμα έκρινε ότι το συγκεκριμένο κατατεθειμένο δικόγραφο είχε συνταχθεί με ελλιπή (ή με «πονηρό»…) τρόπο από τους Δικηγόρους, και δεν διασφαλιζόταν ως είθισται το ανήλικο παιδί. Δηλαδή ο Δικαστής αποτελούσε το ανώτερο θεσμικό όργανο που ήλεγχε πάντοτε τα δικόγραφα των Δικηγόρων, με γνώμονα την προστασία του τέκνου.
Πλέον ουδείς τέτοιος έλεγχος υφίσταται: με το νέο νόμο, τα πάντα βρίσκονται εις χείρας των Δικηγόρων που θα αναλάβουν την υπόθεση.

 

— >  Κυρίως:  Θα πρέπει ο Δικηγόρος σας να προβεί σε μία κυκλική, πλήρη και ενδελεχή προσέγγιση της υποθέσεώς σας, με γνώμονά του όχι μόνον την έκδοση του διαζυγίου αυτήν καθεαυτήν, αλλά και προβλέποντας δια της εμπειρίας του, τα ενδεχόμενα μελλοντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν μετά τη λύση του γάμου, ούτως ώστε να διασφαλίσει από τώρα πλήρως τα δικαιώματά σας.

Και δεν αναφέρομαι μόνον στα άμεσα – χρονικώς – απορρέοντα δικαιώματά σας. Αναφέρομαι κυρίως στα γενικότερα [ήτοι στα αρρήκτως συνέχοντα, καθώς και στα  μελλοντικά είτε αυτά είναι βέβαια είτε δυνητικά] οικονομικά, νομικά και προσωπικά συμφέροντά σας που θα πρέπει -ήδη από το στάδιο του συναινετικού διαζυγίου- να διασφαλιστούν με τρόπο όσο το δυνατόν νομικώς αποκρυσταλλωμένο, ούτως ώστε να καλυφθούν με απόλυτη πληρότητα, σιγουριά και δόμηση.

Μόνον μία προσεκτική, στεγανή και εξειδικευμένη δρομολόγηση της υποθέσεώς σας, θα είναι ικανή να σας προφυλάσσει μετά βεβαιότητος (ή άλλως, μετά της «πλέον δυνατής» βεβαιότητος) από ενδεχόμενες διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις ή επιπλοκές δυνάμενες μελλοντικώς να προκύψουν:

 • π.χ. αν τίθεται ή όχι θέμα εγκατάλειψης οικογενειακής στέγης, πράγμα το οποίο ακόμη και μετά το διαζύγιο μπορεί να γεννά δικαιώματα διατροφής στον/στην σύζυγο. Κατά πόσο μπορεί αυτό να αποτυπωθεί ή όχι σε ένα συναινετικό διαζύγιο; Αντιθέτως, κατά πόσο μπορεί αυτό να αποκλειστεί εάν συνταχθεί με ιδιαίτερο τρόπο κάποιο εκ των δικογράφων του συναινετικού διαζυγίου;
 • π.χ. σε τί ποσόν συνιστάται in concreto να καθοριστεί το ύψος της διατροφής του τέκνου και για ποιους λόγους, καθώς και αν σας συμφέρει ή όχι να καθοριστούν ενδελεχώς και επιπλέον παράμετροι της διατροφής αυτής, η φύση της, το καλυπτόμενο περιεχόμενό της κτλ κτλ… Πρόκειται για ζητήματα για τα οποία ο Δικηγόρος σας θα πρέπει να αποφανθεί, αφού φροντίσει πρώτα να λάβει προσωπικώς πλήρη γνώση των όποιων παραμέτρων της υποθέσεως – ακόμη δε και να εκμαιεύσει τις παραμέτρους αυτές από τον πελάτη του (δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες δια της παρούσης ανάλυσης)….
 • π.χ. για πόσο καιρό θα ρυθμιστεί η διατροφή και ποιο και πόσο δεσμευτικό θα είναι το εύρος υποχρέωσης καταβολής της…
 • π.χ. αν μπορεί να ανακύψει μελλοντικώς ζήτημα συμμετοχής στα αποκτήματα και κατά πόσον είναι δυνατόν να το αποτρέψουμε αυτό ήδη δια της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου…
 • π.χ. αν τίθενται ή μπορούν να τεθούν ζητήματα ρυθμίσεως της χρήσης της κατοικίας της οικογένειας..
 • π.χ. κατά πόσο μπορεί μία ακώλυτη επικοινωνία με τα τέκνα να διασφαλιστεί με ακόμη πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο (ή αλλιώς κάνοντας πιο δύσκολη μία ενδεχόμενη μελλοντική αμφισβήτηση)…
 • π.χ. κατά πόσο μπορεί ήδη με τη διαδικασία του συναινετικού, να διασφαλιστεί (ή αντιθέτως μελλοντικώς πιο εύκολο να αμφισβητηθεί) το ποσόν της διατροφής και οι μελλοντικές διακυμάνσεις του…
 • π.χ. αν τίθεται θέμα προβληματικής επικοινωνίας και γενικότερο κλίμα αντιδικίας και έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των συζύγων, οπότε και θα πρέπει όλα τα επιμέρους ζητήματα να διευθετηθούν -ήδη από την ημέρα κατάθεσης της αιτήσεως του συναινετικού διαζυγίου- με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε ο δικαιούχος του εκάστοτε δικαιώματος να διασφαλίζεται (ήδη με τα του διαζυγίου δικόγραφα), με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αναγκασθεί ενδεχομένως μελλοντικά να προσφεύγει συνεχώς στα Δικαστήρια για να επιτύχει την πρακτική εξασφάλιση του όποιου δικαιώματός του……. κάτι που θα του στοιχίζει επιπλέον και σε χρόνο και σε χρήμα….
  Και πολλά άλλα παραδείγματα……

 

′Ολα τα ανωτέρω εξαρτώνται από 2 πράγματα: 1) Από το αν θα προβλεφθούν ή όχι 2) και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν από τον Δικηγόρο σας στα προς κατάθεση έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να συνταχθούν με ιδιαίτερη επιδεξιότητα αναλόγως την περίπτωση.

 

Εν κατακλείδι: Θα πρέπει να ασχοληθεί προσωπικά ο Δικηγόρος με την υπόθεση διαζυγίου σας, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο (χωρίς φειδώ) και ενημερώνοντάς σας πλήρως, ούτως ώστε να καλυφθούν ήδη με τη διαδικασία του διαζυγίου (και εκτός από την έκδοση του διαζυγίου αυτήν καθεαυτήν) και επιπλέον όσα ζητήματα είναι προς το συμφέρον και τις επιθυμίες σας να καλυφθούν…. ή αντιθέτως ούτως ώστε να μην καλυφθούν όσα ζητήματα δεν συμφέρει ή δεν επιθυμείτε να καλυφθούν…. ή να καλυφθούν με όρους, ή να καλυφθούν εν μέρει, ή να καλυφθούν με χρονικό περιορισμό, ή χωρίς χρονικό περιορισμό, ή με χρονικό περιορισμό αλλά με δυνατότητα αμφισβητήσεως… ή….ή…ή.. ή….Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση του πληρεξουσίου σας Δικηγόρου στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου. Επίσης από τη μεθοδικότητα και οξυδέρκειά του.


′Οπως –εκ του παρόντος άρθρου- έγινε σαφές, σύμφωνα με το νέο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το συναινετικό διαζύγιο έχει εξ’ ολοκλήρου (στην πράξη) αφεθεί στον έλεγχο, χειρισμό και αρμοδιότητα των Δικηγόρων. Και αυτό αφορά όχι μόνον τη λύση του γάμου αυτήν καθεαυτήν, αλλά κυρίως όλες τις συνέπειες και απολήξεις του διαζυγίου:
Τις άμεσες ή έμμεσες (==> που είναι και οι σημαντικότερες, καθώς μπορεί να έχουν τεράστιο οικονομικό όφελος ή –αντιθέτως- κόστος για εσάς), τις τωρινές ή μελλοντικές (== > ακόμη και σε βάθος δέκα ή και είκοσι ετών), τις βέβαιες ή δυνητικές (== > που δύνανται να είναι και οι πλέον επωφελείς ή –αντιθέτως- καταστροφικές για τα συμφέροντά σας).
Όλα θα εξαρτηθούν από τους χειρισμούς που θα γίνουν από τον Δικηγόρο σας, και μάλιστα μέσα στο συντομότατο χρονικό διάστημα, που πλέον απαιτείται για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου
express.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή