ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 Το Δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Ι. Χίου είναι ένα από τα πλέον καταξιωμένα και εξειδικευμένα Δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα, στον τομέα των μισθώσεων.

 

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα και εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

 

 

〉〉   Εξώσεις.

 

  • Το Δικηγορικό Γραφείο μας, διαθέτει πληρέστατη και βαθεία γνώση, καθώς και πολυετή εμπειρία, επί όλων των εξωστικών διαδικασιών:

   • Διαταγή εξώσεως λόγω δυστροπίας  (= λόγω μη πληρωμής των μισθωμάτων).
   • Αγωγή εξώσεως λόγω υπερημερίας  (= λόγω μη πληρωμής των μισθωμάτων).
   • Αγωγή εξώσεως λόγω κακής χρήσης του μισθίου.
   • Δρομολόγηση έξωσης λόγω λήξεως της διάρκειας της μίσθωσης.
   • Δρομολόγηση εξώσεως με απώτερο σκοπό την ιδιοκατοίκηση ή την ιδιόχρηση (Προσοχή: Πρόκειται για διαδικασίες που πλέον δεν υφίστανται όπως παλαιότερα)…..Κτλ, κτλ…
   • Δρομολόγηση εξώσεως, με χρήση ιδιαιτέρως σύνθετων εξωστικών διαδικασιών (και προδικασιών), με ταυτόχρονη διασύνδεση μεταξύ αυτών, εάν και όπου χρειάζεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο αιτούμενος στόχος: ήτοι η έξωση του μισθωτή και η επιστροφή του ακινήτου σας στα χέρια σας.
   • Επίσης: Εξασφαλίζουμε την επιτυχή σας άμυνα εναντίον πάσης ενδεχόμενης αντίδρασης του αντιδίκου μισθωτή (ανακοπής, αιτήματος προσωρινής διαταγής, αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων, εφέσεως, ενστάσεων, πραγματικών ισχυρισμών, δικονομικών επικλήσεων, κτλ, κτλ….). Επιπλέον: Δρομολογούμε την υπόθεσή σας από τα πρώτα βήματα (ακόμη και πριν ακόμη μπούμε στην «ουσία» της αντιδικίας) με πάσα σχολαστικότητα, ούτως ώστε ο μισθωτής να απογυμνωθεί -από την αρχή- από οποιοδήποτε νόμω ή ουσία βάσιμο, το οποίο θα μπορούσε τυχόν να εγείρει/εκμεταλλευτεί  κατά την εξέλιξη της εξωστικής διαδικασίας.
   • Επίσης: Καταγγελία της μίσθωσης υπέρ του εκμισθωτή (καταγγελία για λόγους εκ του νόμου προβλεπομένους, καταγγελία λόγω λήξης, καταγγελία για εξεζητημένους λόγους [μη ευρέως γνωστούς, οι οποίοι μπορεί να απαιτούν και επίτευξη ιδιαίτερης προ-δρομολόγησης της υποθέσεως] με παράλληλη λήψη υπ’ όψιν του απαραίτητου χρονοδιαγράμματος έναρξης ισχύος αυτής, και ευλαβική τήρηση των δικονομικών προϋποθέσεων εγκυρότητας των αντίστοιχων καταγγελιών.
   • Σχολαστική και περίτεχνη δρομολόγηση και διαβάθμιση της υποθέσεώς σας, από πρώιμο στάδιο [ήτοι πριν ακόμη αρχίσει οποιαδήποτε αντιδικία], για την δημιουργία και επισφράγιση νομικών τετελεσμένων και a priori, καθώς και για την από νωρίς εξασφάλιση και περίφραξη της περιουσίας σας και την εδραίωση των δικαιωμάτων σας.

    Δεν θα αναφερθώ, στην παρούσα ιστοσελίδα, σε όλους τους τρόπους εξώσεως και σε όλες τις εξωστικές δυνατότητες, καθώς η πλήρης γνώση αυτών αποτελεί προϊόν πολυετούς πείρας και εξειδίκευσης στον τομέα των μισθώσεων. Ας μου επιτραπεί, τις πλέον ιδιάζουσες νόμιμες διαδικασίες και μορφές εξώσεως να τις κρατήσω αποκλειστικά για τους πελάτες του Γραφείου μου.
  • Δρομολογούμε με αποτελεσματικότητα (συγχρόνως και παράλληλα με την έξωση), επιπλέον και την επιδίκαση, υπέρ σας, των οφειλών του κακοπληρωτή μισθωτή: Απλήρωτα μισθώματα, απλήρωτα κοινόχρηστα, απλήρωτα τέλη και λογαριασμοί κοινής ωφελείας.
  • Επίσης: Μισθωτικές διαφορές και αντιδικίες, που έχουν ως αιτία την πρόκληση φθορών και ζημιών στο μίσθιο, λόγω ανάρμοστης ή κακόβουλης συμπεριφορά του μισθωτή ή λόγω απροσεξίας/αμέλειάς του.
  • A contrario, εάν είστε μισθωτής: Αναλαμβάνουμε, επίσης, την πλήρη και αποτελεσματική άμυνα του μισθωτή κατά πάσης διαδικασίας (και προδικασίας) εξώσεως:
   • Περίτεχνη δρομολόγηση της υποθέσεως από πρώιμο στάδιο [ακόμα και πριν αρχίσει οποιαδήποτε αντιδικία] για δημιουργία και επισφράγιση νομικών τετελεσμένων και περίφραξη δικαιωμάτων και αξιώσεων, υπέρ του μισθωτή.
   • Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ασφαλιστικά μέτρα αναστολής εκτέλεσης της έξωσης, προσωρινή διαταγή κατά εξώσεως, έφεση.
   • Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής μισθωμάτων κ΄ ασφαλιστικά μέτρα.
   • Πλήρης εξωδικαστική και δικαστική κάλυψη εναντίον πάσας διαδικασίας εξώσεως (εξώδικες οχλήσεις, εφέσεις, πάσης φύσεως ανακοπές μετά αιτημάτων επείγουσας προστασίας εναντίον εξώσεως, κτλ κτλ….).
   • Επίσης: Καταγγελία μισθώσεως υπέρ του μισθωτή: καταγγελία λόγω λήξης, καταγγελία μισθώσεως για προβλεπομένη εκ του νόμου αιτία, καταγγελία μισθώσεως για  σπουδαίο λόγο, επιτυχής καταγγελία για ιδιάζοντες και εξεζητημένους λόγους (μη ευρέως γνωστούς, και εν συναρτήσει με παράλληλη επιδέξια χρήση απαραίτητων προδικασιών), κτλ, κτλ, κτλ…..
   • Επίσης: Αγωγή μείωσης μισθώματος.
  • Επίσης: Μίσθωση ταξί, μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, επίμορτη αγροληψία, αποζημίωση χρήσης, χρησιδάνειο, κτλ….

 

 

〉〉 Οφειλόμενα / απλήρωτα μισθώματα, απλήρωτα κοινόχρηστα, απλήρωτα τέλη και λογαριασμοί κοινής ωφελείας.

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στην επιτυχή αναζήτηση και αποτελεσματική δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων, κοινοχρήστων, λογαριασμών και τελών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), εναντίον του κακοπληρωτή μισθωτή:

  • Πρόσδοση χαρακτήρα “βεβαίου και εκκαθαρισμένου” σε όποιες εκ των οφειλών χρειάζεται, ΠΡΙΝ ακόμη αυτές αναζητηθούν δικαστικώς, ούτως ώστε να ευοδωθούν οι μετέπειτα δικαστηριακές ενέργειες με το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα. [Προσοχή: Αυτό το στάδιο, αποτελεί “ψιλά γράμματα” στο κεφάλαιο των μισθωτικών διαφορών. Πλην όμως, μπορεί να αποτελέσει συγχρόνως και νευραλγική δικονομική προϋπόθεση, η οποία θα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού από εξειδικευμένο νομικό, ειδάλλως η αίτησή σας μπορεί να κινδυνεύσει είτε από πλήρη απόρριψή της, είτε από μετέπειτα ανακοπή ή ακύρωσή της.] 
  • Επίσης, αναλαμβάνουμε με αποτελεσματικότητα, την επιδίωξη αξιώσεων αποζημίωσης:
   • λόγω φθορών/ζημιών προκληθέντων στο μίσθιο,
   • λόγω οικονομικής ζημίας, οφειλόμενης σε κακόπιστη και αντισυμβατική συμπεριφορά του μισθωτή, ή οφειλόμενης σε αμέλεια ή παράλειψή του.
   • και εν γένει αξιώσεων αποζημίωσης πάσης φύσεως γεννηθεισών εκ της μισθωτικής σχέσεως ή εκ της λύσεως ταύτης.
  • Επίσης: Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικώς την διεκδίκηση κοινοχρήστων εναντίον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, που αρνείται να καταβάλει την αναλογία κοινοχρήστων που του αναλογούν.

 

 

〉〉   Μισθωτήρια.

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως με ρήτρες διασφάλισης των προσωπικών σας συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, προσαρμοσμένων στις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις σας, με πλήρη κάλυψή σας καθ’ όλην τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσεως:

 

 

〉〉   Επίσης αναλαμβάνουμε: υποθέσεις γειτονικού δικαίου, ενοχλήσεις από γείτονες / διατάραξη ησυχίας από γείτονες (από παιδιά, από οικόσιτα ζώα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς γειτνίασης, κτλ κτλ…), υποθέσεις «δουλείας» (παροχή διόδου, προβλήματα από νερά ή αποχέτευση, υποθέσεις παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας από γείτονα, κτλ κτλ…), κ.α. …

 

 

Επιστροφή στην κορυφή