Επικοινωνία τέκνων

Το «δικαίωμα επικοινωνίας» του πατέρα (ο οποίος έχει απολέσει την επιμέλεια) με το τέκνο του (το οποίο διαμένει πλέον με τη μητέρα του).

  

′Οπως και στο προηγούμενο άρθρο αναφέρω, στην Ελλάδα, στην συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων, συνήθως είναι η μητέρα στην οποία δίδεται η επιμέλεια από τα Δικαστήρια. Και με τη μητέρα επομένως διαμένει το τέκνο.
Επομένως, θα είναι ο πατέρας –στην πράξη- αυτός ο οποίος θα επιδιώξει τη δικαστηριακή αναγνώριση και διευθέτηση της επικοινωνίας του με το παιδί του.

 

Το «δικαίωμα επικοινωνίας» συνυφαίνεται με την έννοια της γονικής μέριμνας, και βρίσκεται στον πυρήνα των δικαιωμάτων εκάστου γονέα. Επομένως, ο πατέρας του παιδιού (ο οποίος έχει χάσει την επιμέλεια), θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, του οποίου η μητέρα έχει πάρει την επιμέλεια κατόπιν δικαστικής αποφάσεως. Θεωρείται ότι το δικαίωμα επικοινωνίας εξυπηρετεί το «συμφέρον» όχι μόνον του πατέρα, αλλά και του ίδιου του ανηλίκου τέκνου. Αυτό επειδή η διατήρηση αδιαλείπτου συναισθηματικού, προσωπικού και ψυχικού δεσμού του πατέρα με το τέκνο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

 

Προσοχή όμως: Το δικαίωμα αυτό επικοινωνίας και ο καθορισμός αυτής καθεαυτής της επικοινωνίας (και του «εύρους» της), θα δοθεί κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.  Θα πρέπει δηλαδή, η ρύθμιση της επικοινωνίας να ζητηθεί δια αγωγής (και ασφαλιστικών μέτρων) από τον πατέρα στο Δικαστήριο. Και εδώ έγκειται στη εμπειρία του Δικηγόρου σας, ούτως ώστε να καταφέρει να αναγνωρίσει προς όφελός σας το καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας προς όφελός σας με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και γνώση όλα τα προσφερόμενα «όπλα» που δύναται…

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και το εξής: Με μία προσεκτική μελέτη και δρομολόγηση της υποθέσεως, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ορισμένες παραμέτρους, δικαίωμα επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί (εκτός από τον πατέρα) επιπλέον και για τον παππού και τη γιαγιά!!
Ο παππούς και η γιαγιά (δηλαδή οι γονείς του πατέρα του τέκνου), μπορεί να επιτύχουν και δικό τους προσωπικό δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο! Το δικαίωμα αυτό επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων θα ρυθμιστεί επίσης από το Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να τους αναγνωρίσει/παραχωρήσει δικαίωμα προσωπικών συναντήσεων και συναναστροφών με το εγγόνι τους. Αυτό είναι σημαντικότατο, καθώς πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η μητέρα αρνείται την επικοινωνία του παιδιού της, με τους γονείς του πατέρα-αντιδίκου.

 Θεωρώ προφανές ότι –σε ένα ζήτημα τόσο ακανθώδες, όπως η ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου- δεν χρειάζεται να εισέλθω σε διευκρινήσεις επί του πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει η δρομολόγηση όλης της υποθέσεως, από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας, ούτως ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα υπέρ των συμφερόντων σας…

 

Παραδείγματος χάριν, στη μαεστρία του Δικηγόρου σας εναπόκειται:

 • Π.χ., κατά πόσον ή όχι θα υπάρξει πιθανότητα (μελλοντικώς) η μητέρα να χάσει ακόμη και την άσκηση της επιμέλειας (!), εάν αποδειχθεί η απαραίτητη συσχέτιση με την ήδη επιδικασθείσα επικοινωνία…. (Όχι δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες επί τούτου)..  Πράγμα που πέραν των συναισθηματικών συνεπειών, θα έχει και την άμεση συνέπεια της διακοπής της διατροφής που ελάμβανε (ή που ΘΑ ελάμβανε) η μητέρα για το τέκνο…
 • Π.χ., αντιθέτως, πόσο πολύ μπορεί να μειωθεί/περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο σε διάφορες περιπτώσεις, εάν γίνει ορθός και επιμελής χειρισμός ορισμένων in concreto παραμέτρων της υποθέσεως, οι οποίες συνυπολογιζόμενες θέτουν ως προδήλως συμφέρουσα προς το τέκνο τη μειωμένη επικοινωνία..
  (Βεβαίως για όλα αυτά χρειάζεται εξειδικευμένη και επιμελής δρομολόγηση της υποθέσεως… Δεν είναι δυνατόν να επεκταθούμε, επί τούτων των ζητημάτων, εις το παρόν άρθρο…)
 • Π.χ., περιπτώσεις όπου ο πατέρας θα λάβει περισσότερες (ή μειωμένες αντιθέτως) διανυκτερεύσεις με το τέκνο….
 • Π.χ., περιπτώσεις όπου ο Δικηγόρος σας πείσει το Δικαστήριο, ότι η επικοινωνία του πατέρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον με παρουσία συγγενή της μητέρας, ο οποίος θα επιβλέπει την επικοινωνία….
  ′Η, αντιθέτως, περιπτώσεις όπου ο Δικηγόρος σας πείσει το Δικαστήριο ότι η ευρεία επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο είναι απαραίτητη για το συμφέρον του παιδιού….
 • Π.χ., περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν [«είναι δυνατόν» = ο Δικηγόρος σας θα το κάνει δυνατόν, εάν γνωρίζει τις τεχνικές], να ληφθεί σοβαρότατα υπ’ όψιν από το Δικαστήριο και το δικαίωμα επικοινωνίας του παππού και της γιαγιάς με το εγγόνι τους… Και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελός σας δικονομικώς και ουσιαστικώς…  ′Η εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να δρομολογηθεί η υπόθεση κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο παππούς και η γιαγιά να αποκτήσουν προσωπικό δικαίωμα επικοινωνίας με το εγγόνι τους….
 • ′Η ακόμη και μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης…: Π.χ., το πώς θα δρομολογηθεί μία υπόθεση όπου το τέκνο (που διαμένει με τη μητέρα) αρνείται το ίδιο (τάχα;;) να δει τον πατέρα του, ο οποίος έχει αναγνωρισμένο δικαίωμα επικοινωνίας μαζί του, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
  Πρόκειται για συχνότατο φαινόμενο στην πράξη, όπου απαιτούνται λεπτότατοι χειρισμοί από τον πληρεξούσιό σας, με πρωταρχικό γνώμονα το συμφέρον το δικό σας και του παιδιού… ′Ητοι, στην περίπτωση ταύτη, θα πρέπει πρωτίστως να εξαντληθούν όλες οι εξωδικαστικές απόπειρες και μοχλοί πίεσης, και κατόπιν (εφόσον τα προηγούμενα αποτύχουν) να γίνει επιλογή των (ψυχικά και χρονικά επίπονων) οδών της αντιδικίας… Ας μην πλατειάσω περαιτέρω όμως…
 • Π.χ…. π.χ….

 

Το μόνο σίγουρο είναι πως απαιτούνται λεπτομερέστατοι χειρισμοί και βαθιά γνώση «Οικογενειακού Δικαίου» από τον πληρεξούσιό σας, τον οποίο θα επιλέξετε για να διαχειριστεί την υπόθεσή σας. Και αυτό, είτε είστε ο αιτών την επικοινωνία ( = ο πατέρας συχνότερα), είτε είστε η εναγομένη αγωγής επικοινωνίας ( = η μητέρα συχνότερα).

Είναι άπειρα τα δικονομικά «όπλα» και «παραθυράκια», καθώς και τα ουσιαστικής φύσεως περιστατικά, τα οποία μπορούν να παρεμβληθούν σε μία δίκη επικοινωνίας… Τα οποία εάν ενορχηστρωθούν σωστά από τον Δικηγόρο σας… τότε θα επιτευχθεί και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή