ΔΙΑΤΡΟΦΗΤο αντικείμενο της «διατροφής» εντάσσεται στο «Οικογενειακό Δίκαιο», και μάλιστα αποτελεί ένα εκ των σημαντικότερων και πιο ουσιαστικών κεφαλαίων του «Οικογενειακού Δικαίου», αφού αφενός παράγει αμεσότατες οικονομικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και αφετέρου τελεί σε άμεση συνάρτηση και με άλλους τομείς του «Οικογενειακού Δικαίου», όπως η «επιμέλεια-επικοινωνία», το «διαζύγιο», η «αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας», η «διάσταση», η «ρύθμιση οικογενειακής στέγης» και πολλά άλλα.…

 

Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση επί του νομικού ζητήματος της διατροφής,  θα πρέπει να κάνουμε τον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο δικαίωμα διατροφής του/της συζύγου και στο δικαίωμα διατροφής των τέκνων: Άλλο πράγμα είναι η διατροφή των τέκνων και άλλο πράγμα η προσωπική διατροφή του/της συζύγου.
Μία σύζυγος (ή ένας σύζυγος) μπορεί να έχει δικαίωμα να λαμβάνει ΚΑΙ τις δύο διατροφές, ήτοι διατροφή τόσο για την ίδια προσωπικά, όσο και διατροφή για τα τέκνα. Το «μπορεί» το τονίζω, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί τόσο από τις ικανότητες του Δικηγόρου στον οποίον θα εμπιστευτείτε τη δρομολόγηση του ζητήματός σας, όσο και από πολλές παραμέτρους (αλλά και υπό-παραμέτρους) της υποθέσεώς σας.
Να γνωρίζετε επίσης ότι ο λαμβάνων και τις 2 διατροφές δεν μπορεί να είναι παρά μόνον ο/η σύζυγος που θα έχει πρωτίστως αποκτήσει και την επιμέλεια των τέκνων (ήτοι στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων στην Ελλάδα, η μητέρα).

Διαζύγιο και διατροφή: Μνεία γίνεται επιπλέον ότι, αναλόγως της in concreto υποθέσεως, σημαντικές νόμιμες (επομένως και οικονομικές) συνέπειες μπορεί να επιφέρει η «δυναμική σχέση» που υφίσταται μεταξύ διαζυγίου και διατροφής: Ήτοι, μπορεί (ή όχι) μεγάλη (ή μικρότερη) σημασία να έχουν τα εξής: εάν ζητείται διατροφή ενώ έχει ήδη εκδοθεί διαζύγιο στο παρελθόν, ή εάν ζητείται διατροφή παράλληλα και συγχρόνως με τη διαδικασία διαζυγίου, ή αντιθέτως εάν έχει αρχίσει μία διαδικασία διατροφής δίχως ακόμη να έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία διαζυγίου.
Επίσης, σημασία μπορεί να έχει (κάποιες φορές, αναλόγως της συγκεκριμένης υποθέσεως, και όχι πάντοτε με την ίδια βαρύτητα), εάν έχουμε να κάνουμε με υπόθεση διατροφής συνεπεία γάμου, ή με υπόθεση διατροφής που απορρέει από σύμφωνο συμβίωσης, ή κατόπιν αναγνώρισης πατρότητας τέκνου εκτός γάμου…κτλ κτλ… πληθώρα παραμέτρων που πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν ιδιαιτέρας εξέτασης και ορθής αξιολόγησης από τον νομικό σας σύμβουλο…

 

Επίσης, έχετε υπ’ όψιν σας το εξής: Πουθενά δεν υφίσταται κάποιος «πίνακας», ή γενικός κανόνας που καθορίζει το ύψος ή τη διάρκεια της διατροφής. Αυτό ισχύει τόσο για τη διατροφή της συζύγου, όσο και για τη διατροφή των τέκνων. Το αναφέρω αυτό, επειδή είναι μία συνήθης ερώτηση: Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μ’ επισκέπτεται, με το που κάθεται στο Γραφείο μου, με ρωτάει το εξής: «Τόσα έχω εγώ, τόσα ο σύζυγος, ποιο είναι το ύψος της διατροφής που δικαιούμαι;;»  Αν κάποιος σας δώσει ακριβή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, σας συμβουλεύω να απευθυνθείτε άμεσα αλλού…. Εκτός εάν αυτός που σας απάντησε έτσι, διαθέτει επιπλέον και επιβεβαιωμένες μαντικές ικανότητες……
Το εύρος των ζητημάτων και η πολυπλοκότητα που εμπεριέχει μία δίκη διατροφής είναι πραγματικά τεράστια [απόδειξη και εύρος αυτής… πραγματικά περιστατικά και οικονομικά στοιχεία και συνοχή αυτών, ή αντιθέτως μερική ή ολική κατάρριψή τους ή εν μέρει συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγησή τους (από τον Δικηγόρο σας)… ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας και διαχωρισμός αυτής στα κεφάλαια της διατροφής όπου δύναται να επιφέρει δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες και το αντίθετο… πολλαπλάσια ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση χωρίς απαραίτητα να είναι μέρος αυτής… κρίση του συγκεκριμένου Δικαστή και εύρος σχηματισμού δικανικής του πεποίθησης επί της in concreto υποθέσεως… και χίλιοι ακόμη παράγοντες (τόσο ουσιαστικοί, όσο και δικονομικοί) οι οποίοι είναι αδύνατον να αναφερθούν στο σύνολό τους στο παρόν άρθρο….].

 

Στις υποθέσεις διατροφής, τα πάντα εξαρτώνται από ένα αμάλγαμα παραγόντων/συντελεστών σε άμεση συνάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους (όχι όμως απαραίτητα με ταυτόχρονη χρονικώς επενέργεια), άλλοι εξόφθαλμοι, άλλοι απλώς ορατοί και άλλοι αόρατοι ή μη εύκολα αναγνωρίσιμοι ή προσδιορίσιμοι.

Αδύνατον θα ήτο να προβούμε σε μία λεπτομερή ανάλυση όλων αυτών των συντελεστών δια του παρόντος άρθρου: θα χρειαζόντουσαν εβδομάδες ίσως…. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε τους δύο (2) πιο βασικούς συντελεστές, οι οποίοι, στις υποθέσεις διατροφής (και εν γένει στον τομέα του «Οικογενειακού Δικαίου»), είναι οι εξής:

  • 1) Η ικανότητα, γνώση και εμπειρία του Δικηγόρου σας συγκεκριμένα στις υποθέσεις διατροφής αυτές καθεαυτές. Αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση, αφού αποτελεί κοινή λογική ότι διαφορετικό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για εσάς, εάν απευθυνθείτε σε πληρεξούσιο με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των διατροφών (ήτοι στο Οικογενειακό Δίκαιο), και πολύ διαφορετικό εάν δεν πράξετε έτσι…
  • 2) Η κρίση του ανθρώπου-Δικαστή που θα εκδικάσει την υπόθεσή σας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι σε θέματα διατροφών, επειδή ο υποκειμενικός παράγων είναι ιδιαιτέρως έντονος και επειδή οι παράμετροι (τόσο οι πραγματικές, όσο και οι νομοτεχνικές) είναι ανεξάντλητες, όλοι οι Δικαστές δεν θα εξέδιδαν την ίδια απόφαση για παρόμοια υπόθεση, αλλά (στην πραγματικότητα) ο καθένας θα επηρεαστεί λιγότερο ή περισσότερο στην κρίση του, από διαφορετικούς παράγοντες, από διαφορετικά προσκομιζόμενα στοιχεία, καθώς και από διαφορετικές ενστάσεις, αντενστάσεις και πραγματικούς ισχυρισμούς.
    Αδιαμφισβήτητο είναι επομένως ότι, και σε αυτόν τον δεύτερο συντελεστή, τεράστιο ρόλο θα παίξει και η ικανότητα του Δικηγόρος σας να «οδηγήσει» αυτήν την δικαστική κρίση του συγκεκριμένου Δικαστή, στο πλέον ευνοϊκό για εσάς αποτέλεσμα. Τόσο δια των δικογράφων που ο πληρεξούσιός σας θα καταθέσει, όσο και δια της αποδεικτικής διαδικασίας… Και εάν ο Δικηγόρος σας είναι αρκετά επιμελής και γνώστης επί των διατροφικών θεμάτων, τότε θα γνωρίζει όλα τα «όπλα» που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο πεδίο των αντιδικιών διατροφής. Και θα γνωρίζει επίσης πώς θα κάνει επιδέξια χρήση αυτών, αυξάνοντας έτσι δραστικά τις πιθανότητες πλήρους προστασίας των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας. Θα φροντίσει επιπλέον (εάν ασφαλώς υπάρχει πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο) να έχει προετοιμάσει το έδαφος από νωρίς, όπου χρειάζεται. Αρκεί ασφαλώς και εσείς να έχετε ζητήσει τη συνδρομή του από νωρίς (αυτονόητο, πλην όμως όχι τόσο σύνηθες στην πράξη).

 

Εν πάση περιπτώσει, επ’ ουδενί δεν πρόκειται να παρατεθούν στο παρόν άρθρο «συμβουλές» ή «νομικά τεχνάσματα/στρατηγικές» επί της ορθής προετοιμασίας ή διαχείρισης των υποθέσεων διατροφής. Όμως, θα εκθέσω εν συνεχεία στο παρόν κεφάλαιο (Κάντε κλικ εδώ για τη διατροφή συζύγου και εδώ για τη διατροφή τέκνων) με γενικό τρόπο, μερικούς εκ των πλέον βασικών συντελεστών που θα πρέπει να υφίστανται, ούτως ώστε μία υπόθεση διατροφής να οδηγηθεί στο βέλτιστο δυνατόν αποτέλεσμα.

 

 
 
Επιστροφή στην κορυφή