ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ


 

 

 

Τα αξιόγραφα είναι τα έγγραφα όπου ένα δικαίωμα ενσωματώνεται στο ίδιο το έγγραφο, υπό την έννοια ότι για την άσκηση του δικαιώματος είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου, ενώ το δικαίωμα  μεταβιβάζεται μόνον με την παράδοση του ιδίου του εγγράφου (αξιογράφου) αυτού καθεαυτού. Στα αξιόγραφα, άνευ κατοχής του εγγράφου, ουδεμία πληρωμή μπορεί να απαιτηθεί, και όταν αυτή (=η πληρωμή) πραγματοποιηθεί, τότε το αξιόγραφο παραδίδεται στον πληρωτή.

Τα πλέον γνωστά αξιόγραφα είναι η επιταγή, η συναλλαγματική, το γραμμάτιο εις διαταγήν, καθώς και το ομόλογο.

 

Κατά τα τελευταία χρόνια η χρήση των αξιογράφων έχει ατονήσει. Η κρίση, καθώς και οι συνεχόμενες πτωχεύσεις και τα αλλεπάλληλα κλεισίματα επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει σε πλήρη κλονισμό όχι μόνον της εμπιστοσύνης στην φερεγγυότητα  του αντισυναλλασσομένου, αλλά και στη διαμόρφωση μίας νέας πραγματικότητας: Στην πράξη, ο προμηθευτής γνωρίζει πλέον ότι μπορεί σήμερα να του δοθεί μία επιταγή ή συναλλαγματική από τον έμπορο-αγοραστή, και μετά από 2 εβδομάδες ο αγοραστής να καταστραφεί οικονομικά ή να του προκύψουν σημαντικότατες οικονομικές δυσκολίες , με αποτέλεσμα να μην μπορέσει –εκ των πραγμάτων- να ανταπεξέλθει στην πληρωμή του αξιογράφου. Αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση της χρήσης των αξιογράφων από τον εμπορικό κόσμο, κατά τα τελευταία έτη.

 

Εν πάση περιπτώσει, ούτε η επιταγή, ούτε και η συναλλαγματική (η οποία στην καθομιλουμένη του εμπορικού κόσμου ταυτίζεται με το «γραμμάτιο», αν και δεν είναι το ίδιο ακριβώς, πλην όμως έχουν πολλές ομοιότητες), έχουν πλήρως εκλείψει στις εμπορικές συναλλαγές. Και ούτε και πρόκειται να εκμηδενιστεί πλήρως η χρήση τους.

Τουναντίον συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται (έστω και με ιδιαίτερη πλέον επιφύλαξη και αισθητά μειωμένη συχνότητα), από μέρος του εμπορικού κόσμου: Με αποτέλεσμα –ασφαλώς-, πολλές από αυτές να μην εξοφλούνται εν τέλει, αναγκάζοντας τον κομιστή/κάτοχό τους, να αναζητήσει δια της νομικής προσφυγής την πληρωμή τους. Και στο σημείο αυτό ανακύπτουν όλα τα διλήμματα και οι ενδοιασμοί όσον αφορά τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων. Αυτό επειδή, όταν πλέον φτάνουμε στο σημείο μία συναλλαγματική να μένει απλήρωτη ή μία επιταγή να καθίσταται ακάλυπτη, το δίλημμα που τίθεται για τον κομιστή είναι –κατ’ ουσίαν- ένα: Κατά πόσο θα λάβει ή όχι στην πράξη τα οφειλόμενά του, εάν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.  Ήτοι, κατά πόσο θα αποδώσει πραγματικούς καρπούς μία ενδεχόμενη αναγκαστική εκτέλεση,εναντίον του οφειλέτη…. Στο ζήτημα της δικαστικής επιδίωξης απαιτήσεων προερχομένων από αξιόγραφα (στην πράξη, επιλέγεται η οδός της διαταγής πληρωμής, ως επί το πλείστον), απαραίτητη είναι η εις βάθος προμελέτη της υποθέσεως και κατόπιν η ορθή δρομολόγησή της, με πρώτιστο στόχο την πραγματική ικανοποίηση της αξιώσεως (πέραν του νομικού καθαρά σκέλους), ήτοι την τελική εξόφληση του χρέους.

 

 

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τα γενικά χαρακτηριστικά της επιταγής.

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τα γενικά χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή