Αγωγή εξώσεως και οφειλόμενα μισθώματα: Νομικό πλαίσιο και διαδικασία

(Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου, μετά αιτήματος πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων,  κοινόχρηστων δαπανών και λογαριασμών κοινής ωφελείας)

 


Μνεία γίνεται ότι στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί αποκλειστικά και μόνον η διαδικασία της «αγωγής εξώσεως λόγω υπερημερίας». Δηλαδή η αγωγή εξώσεως λόγω μη καταβολής (ή καθυστέρησης) των οφειλόμενων μισθωμάτων.
Όπως εξ΄ αρχής έχει αναφερθεί, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι και μέθοδοι εξώσεως, ανεξαρτήτως από το εάν ο μισθωτής είναι, ή όχι, εμπρόθεσμος στην καταβολή των μισθωμάτων.
Δηλαδή, υπάρχουν και αρκετές άλλες μορφές «αγωγής εξώσεως», οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές από την «αγωγή εξώσεως λόγω υπερημερίας» την οποία –μόνον αυτήν- θα αναλύσουμε στο παρόν άρθρο.

Το παρόν Δικηγορικό Γραφείο  -ως πλήρως και βαθέως ειδικευμένο στον τομέα των εξώσεων-  εξειδικεύεται σε όλους τους τύπους, τις διαδικασίες και τις μορφές εξώσεως. Όμως δεν θα αναφερθούμε (στη συνέχεια του άρθρου που ακολουθεί) σε όλες τις διαφορετικές μορφές των «αγωγών εξώσεως», αφού θα χρειαζόταν πολύς χρόνος και σελίδες επί σελίδων, για μία -έστω- συνοπτική παρουσίασή τους.

Θα επικεντρωθούμε μόνον σε μία από τις -πολλές διαφορετικές- μορφές «αγωγών εξώσεως» που υπάρχουν:  Και συγκεκριμένα στη μορφή της «αγωγής εξώσεως λόγω υπερημερίας»,  ήτοι στην «αγωγή εξώσεως»  η οποία ασκείται λόγω μη πληρωμής (ή καθυστέρησης στην πληρωμή) των οφειλόμενων μισθωμάτων (καθώς και κοινοχρήστων και τελών κ΄ λογαριασμών κοινής ωφελείας).

 


 

Η αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων:

 

 

Η διαδικασία της αγωγής είναι και η πιο παλιά. Είναι κατά κανόνα πιο χρονοβόρα και πιο κοστοβόρος από αυτήν της διαταγής. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αγωγή συνίσταται και προτιμάται, επειδή δύναται να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια αποτελέσματος. Επίσης σε πολλές υποθέσεις, η οδός της αγωγής μπορεί να είναι και μονόδρομος. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αμάλγαμα των παραμέτρων της εκάστοτε in concreto υποθέσεως.

Για περαιτέρω πληροφορίες επί της συγκρίσεως ανάμεσα στις δύο εξωστικές μεθόδους (ανάμεσα σε αγωγή και διαταγή) κάντε κλικ εδώ — > Σύγκριση των δύο μεθόδων.
Για να λάβετε γνώση επί του σκεπτικού που θα πρέπει να ακολουθείται κατά την επιλογή της πλέον πρόσφορης (μεταξύ των δύο) μεθόδηου, κάντε κλικ εδώ — > Επιλογή βέλτιστης μεθόδου.

 

Με τη διαδικασία της αγωγής ζητάμε, εκτός από την έξωση, ΕΠΙΠΛΕΟΝ την πληρωμή των οφειλομένων μισθωμάτων. Στην περίπτωση της αγωγής, αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι, η απόφαση του Δικαστηρίου θα διατάσσει συγχρόνως και την έξωση και την καταβολή των οφειλομένων, μαζί με τα δικαστικά έξοδα.

Επί του δικογράφου της αγωγής απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερου αιτήματος και συγκεκριμένος τρόπος σύνταξης των νόμιμων και ουσιαστικών βάσεων του αιτήματος αυτού, τόσο όσον αφορά την έξωση, όσο και όσον αφορά την πληρωμή των οφειλομένων. Και μάλιστα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη ακόμη και της εξωδίκου που θα έχει προηγηθεί της κατάθεσης της αγωγής. Στο ίδιο το δικόγραφο της αγωγής, η σχετική ανάλυση θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη γνώση και ευλάβεια. Αυτό επειδή, στη διαδικασία της αγωγής, οι ελλείψεις ή τα λάθη δεν θεραπεύονται, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθεί αόριστο το δικόγραφο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.

Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι και στην περίπτωση της αγωγής εξώσεως, υπάρχουν πολλές ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει, τόσο εξ’ αρχής όσο και εν συνεχεία, να τηρηθούν με ιδιαίτερη προσοχή από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο σας. Π.χ.: ο τρόπος καταγγελίας, η προθεσμία της, η ορθή αναφορά στα έξοδα καταγγελίας, ο σωστός υπολογισμός της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας καθώς και η ως είθισται –εντός του δικογράφου- αναφορά τους, η τυπικότατη σύνταξη του δικογράφου της καταγγελίας, καθώς και η επιλογή του τρόπου καταγγελίας αν δηλαδή γίνει δια εξωδίκου ή δια του δικογράφου της αγωγής….. Πέρα από όλα αυτά, ιδιαιτέρα προσοχή θα πρέπει κυρίως να δοθεί στο περιεχόμενο της αγωγής αυτής καθεαυτής, ούτως ώστε όχι μόνον ουδέν εκ των απαραιτήτων στοιχείων να μην εκλείπει, αλλά επιπλέον (ίσως και κυριώτερον) θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί η αναφορά σε οποιοδήποτε νομοτεχνικό στοιχείο που δύναται να παρεκτρέψει και να περιπλέξει την πορεία της -δια αγωγής δρομολογουμένης- εξώσεως.

Ας παραθέσω ένα μικρό παράδειγμα: Όπως έχω προαναφέρει, στην αγωγή εξώσεως λόγω μη πληρωμής των μισθωμάτων, καταγγέλλεται η μίσθωση. Με το που θα επέλθει η λύση της μίσθωσης (δηλαδή από την ημέρα που θα ενεργήσει η «καταγγελία» και μετά), τότε τα οφειλόμενα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ονομάζονται «μισθώματα» στα δικόγραφα που κατατίθενται στο Δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να ονομάζονται «αποζημίωση χρήσης»…. Αυτό επειδή μετά τη λύση της μίσθωσης, πολύ απλά δεν υπάρχει πλέον μίσθωση… επομένως δεν μπορεί και να υπάρχουν «μισθώματα». Όμως ο μισθωτής εξακολουθεί να διαμένει εντός του μισθίου! Πώς λοιπόν ονομάζεται το ποσόν που πρέπει να μας καταβάλλει κάθε μήνα για τη χρήση που κάνει του ακινήτου;;    == > «Αποζημίωση χρήσης». == >  Το Δικαστήριο μπορεί να τον καταδικάσει μόνον σε καταβολή «αποζημίωσης χρήσης» και ΟΧΙ σε καταβολή μισθωμάτων…!  Μπορεί να ακούγεται ως μία μικρή «τεχνική λεπτομέρεια», όμως τέτοια «λαθάκια» αφορώντας μικρές λεξούλες, δύνανται να έχουν άσχημες επιπτώσεις… Ας μην επεκταθώ… Άπειρες οι νομοτεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν με ευλάβεια (και γνώση!) από τον πληρεξούσιό σας, προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων…

 
 

Προϋποθέσεις του νόμου και διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και η διαδικασία της αγωγής απόδοσης χρήσης μισθίου, μπορούν να συνοψιστούν ως κάτωθι:

 

>>   Η μίσθωση δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται εγγράφως.

 

Δηλαδή, στην περίπτωση της αγωγής (αντιθέτως από ό,τι συμβαίνει με τη διαταγή), ΔΕΝ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η απόδειξη της μισθώσεως δια επαρκών (αποδεικτικών) εγγράφων. Η αγωγή μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή έξωση του κακοπληρωτή μισθωτή, ακόμη και εάν εκλείπουν συγκεκριμένες έγγραφες αποδείξεις, ή ακόμη και εάν υφίστανται μεν έγγραφα, αλλά είναι πλημμελή. Βεβαίως, όταν φτάσουμε στο σημείο της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του Ακροατηρίου, πολλά θα εξαρτηθούν από την επιδεξιότητα του Δικηγόρου σας και από το περιεχόμενο των δικογράφων.

Επιπλέον, η διαδικασία της αγωγής μπορεί να ακολουθηθεί επιτυχώς, ακόμη και εάν έχει παρέλθει η προβλεπομένη εκ του μισθωτηρίου διάρκεια της μίσθωσης. Δηλαδή, ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος της μίσθωσης, ο νόμος σας προστατεύει εξίσου.

Σύμφωνα με το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο, το ίδιο ισχύει και για τη διαταγή, όπως στο προηγούμενο άρθρο αναλύεται. Η διαφορά όμως είναι, ότι ενώ με την αγωγή αυτό είναι σχετικά πιο απλό να επιτευχθεί,  αντιθέτως στην οδό της διαταγής χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του Δικηγόρου σας για να το επιτύχει αυτό μετά βεβαιότητας. Αυτό επειδή στη διαταγή, κατά κανόνα χρειάζεται μισθωτήριο εν ισχύ.
Έτσι, στη διαταγή, θα πρέπει να στηρίξουμε δικονομικώς (με συγκεκριμένες και λεπτομερείς αναφορές στα δικόγραφα) το γεγονός ότι αιτούμεθα την έξωση βασιζόμενοι σε μισθωτήριο που δεν είναι πλέον εν ισχύ!! Ενώ –αντιθέτως- στην αγωγή, δεν χρειάζεται κατά κανόνα να έχουμε μισθωτήριο εν ισχύ.

Βέβαια –από την πλευρά της- η αγωγή εμφανίζει άλλες δυσκολίες σε άλλα -εντελώς διαφορετικά- σημεία, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή… Κάθε διαδικασία έχει τις δικές τις παγίδες.

 

 

>>   Πρέπει να οφείλονται μισθώματα.

Η διαδικασία που αναλύεται εδώ, είναι αυτή της αγωγής για απόδοση της χρήσης του μισθίου, όταν ο μισθωτής δεν πληρώνει τα μισθώματα. Δηλαδή η νόμιμη βάση (=η αιτία για την οποία ζητείται η έξωση), είναι η οφειλή των μισθωμάτων. Αν ο λόγος (ή οι λόγοι) εξώσεως είναι άλλοι, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία με διαφορετική νομική βάση κατά περίπτωση.

 

 

>>   Πρέπει να υπάρχει «υπερημερία» στην καταβολή αυτή των μισθωμάτων.

«Υπερήμερος μισθωτής» θεωρείται αυτός που δεν πληρώνει τα μισθώματα εμπροθέσμως. Και θα πρέπει αυτό το στοιχείο να εμφανίζει επανάληψη.

 

 

>>   Με τη διαδικασία της αγωγής ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η μίσθωση.

 

Προσοχή: Από τη στιγμή που θα γίνει η καταγγελία, η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη, πράγμα που σημαίνει, ότι από τη στιγμή που θα γίνει καταγγελία της μισθώσεως, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν εις το εξής είναι συγκεκριμένα και νομοτεχνικώς καθορισμένα.
Αν -κατόπιν- γίνει χρήση λανθασμένης δικονομικής διαδικασίας [πράγμα που -δυστυχώς- συναντάται πολύ συχνά στην πράξη, και οφείλεται πολύ απλά σε έλλειψη επαρκών γνώσεων επί των μισθωτικών διαφορών ή σε “άρπα-κόλλα” χειρισμό της υποθέσεως :Κακά τα ψέματα!], τότε αυτό όχι μόνον θα σας στοχίσει σε χρήμα και σε χρόνο, αλλά και ουδέν αποτέλεσμα θα επιτευχθεί εν τέλει. [Όχι, δεν θα αναφέρω εδώ, τα βήματα εκείνα που δεν θα πρέπει να γίνουν, κατόπιν μίας καταγγελίας μισθώσεως, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολυσέλιδη ανάλυση.]

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν συγκεκριμένες νόμιμες ΚΑΙ νομολογιακές απαιτήσεις για να γίνει επιτυχώς μία καταγγελία μισθώσεως. ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ να γράψουμε ότι π.χ. «καταγγέλλω τη μίσθωση»…. Χρειάζεται (i) και ιδιαίτερος τύπος (ii) και ιδιαίτερα στοιχεία (iii) και ιδιαίτερη σύνταξη, εντός του δικογράφου της καταγγελίας!!
Το αναφέρω αυτό εδώ, επειδή –δυστυχώς στην πράξη-  αποτελεί συνηθέστατο λάθος… Έχουν δει τα μάτια μου, πολλά δικόγραφα όπου η καταγγελία έχει γίνει «στο πόδι», ήτοι με τον πλέον επισφαλή και πρόχειρο τρόπο….  Στην περίπτωση που η καταγγελία δεν γίνει «ως είθισται» και με πάσα λεπτομέρεια, τότε ένας ικανός Δικηγόρος του αντιδίκου σας μισθωτή, ίσως καταφέρει να αναστρέψει όλη τη διαδικασία της καταγγελίας και να την καταστήσει ανίσχυρη. Πράγμα που σημαίνει, ότι την ημέρα της δίκης (μετά από μήνες δηλαδή), θα απορριφθεί η αγωγή σας. Και όλα αυτά επειδή θα λείπουν τέσσερις ή πέντε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ προτάσεις, συντεταγμένες με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ τρόπο, από το δικόγραφο που είχατε καταθέσει κάποιους μήνες νωρίτερα. Και όχι, αυτό ΔΕΝ διορθώνεται αργότερα, ήτοι τη μέρα της δίκης.

Ας μην πλατειάσω προχωρώντας ακόμη πιο μακρυά, μπαίνοντας σε λεπτομέρειες επί «γκρίζων ζωνών» επί του δικογράφου της καταγγελίας… ήτοι περιπτώσεων όπου δεν είναι δικονομικώς ξεκάθαρο εάν η καταγγελία είναι ισχυρή ή όχι.. και κατά πόσο ένας ικανός πληρεξούσιος του μισθωτή θα μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του τέτοιες καταστάσεις… Να είστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε έλλειψη ή ασάφεια, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να ωφελήσει εσάς τον εκμισθωτή/καταγγέλλων. Αντιθέτως μπορεί να ωφελήσει τον μισθωτή. Για τον λόγο τούτον, πάντοτε απευθυνόμαστε σε πληρεξούσιο που γνωρίζει εκ βαθέων όχι μόνον το νομικό πλαίσιο, αλλά και τις απαιτήσεις των Δικαστηρίων επί αγωγών εξώσεως. Και που επίσης αγαπάει τη λεπτομέρεια κατά τη σύνταξη των δικογράφων του. Η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τύπο, λεπτομέρεια, ανάλυση, περιερχόμενο, και χρονοδιάγραμμα. Εμείς οι Δικηγόροι, συχνά λέμε μεταξύ μας ότι «το περισσότερο δεν βλάπτει, το λιγότερο όμως μπορεί να βλάψει»…. Αυτό επειδή, εντός του «περισσοτέρου», ίσως βρεθούν και στοιχεία του «απαραίτητου». Προσωπικά θα συμφωνήσω με αυτό, όμως υπό τον εξής απαραίτητο όρο: Ότι το «περισσότερο» θα πρέπει να είναι συντεταγμένο και παρατεθειμένο, έχοντας πρωτίστως ελεγχθεί με ευλάβεια στην κάθε του λέξη, στο κάθε του νόημα… Φροντίζοντας συγχρόνως, αυτό το «περισσότερο» -ακόμη και εάν δεν είναι συνάμα και «απαραίτητο»-  να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς υπέρ μας και όχι δυνητικώς εναντίον μας (είτε άμεσα, είτε μελλοντικώς).  Ειδάλλως όχι μόνον μπορεί να «βλάψει», αλλά δύναται να τινάξει όλη την υπόθεση στον αέρα….

 

 

>>  Η εξώδικος έγγραφη όχληση (η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον μισθωτή).

Στην περίπτωση της αγωγής, ο ρόλος της εξωδίκου οχλήσεως μπορεί να είναι διπλός: Είτε να έχει ως στόχο να παράγει απαραίτητες δικονομικές και –κυρίως-ουσιαστικές συνέπειες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατόπιν στη συνέχεια της υποθέσεως, είτε να καταγγέλλει η ίδια η εξώδικος αυτήν καθεαυτήν τη μίσθωση απ’ ευθείας.
Ας προσθέσω στο σημείο αυτό ότι στην περίπτωση που δεν γίνει καταγγελία της μίσθωσης δια της εξωδίκου, τότε (ΕΑΝ η εξώδικος είναι με συγκεκριμένο  και ιδιαιτέρως έντεχνο τρόπο συντεταγμένη), θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Η ΙΔΙΑ εξώδικος στη διαδικασία της διαταγής (εάν το αποφασίσουμε). Και έτσι, να μην χρειαστεί επιπλέον σύνταξη και κοινοποίηση και νέας εξωδίκου. Έτσι θα γλυτώσετε και χρόνο και χρήμα, στην περίπτωση που η υπόθεσή σας διαφανεί/αποφασιστεί να προχωρήσει δια της οδού της διαταγής.

Όσον αφορά την εξώδικο όχληση, στον τομέα της «αγωγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου»: Όσα αναφέρω στο προηγούμενο άρθρο της διαταγής, για τη σημασία της εξωδίκου, ισχύουν σε γενικές γραμμές και εδώ. Η μόνη διαφορά, στην περίπτωση της αγωγής, είναι ότι εδώ η εξώδικος δύναται να εμπεριέχει και καταγγελία της μισθώσεως. (Αυτό θα εξαρτηθεί αναλόγως των συγκεκριμένων παραμέτρων που παρουσιάζει η in concreto υπόθεση).

 

>>   Κατάθεση της αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Κατάθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο της αγωγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου με αίτημα καταδίκης του μισθωτή και στην πληρωμή των οφειλομένων μισθωμάτων (και ενδεχομένως κοινόχρηστων δαπανών και λογαριασμών κοινής ωφελείας).

Με την αγωγή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ θα καταγγελθεί η μίσθωση. Όπως ανωτέρω αναφέρεται, η καταγγελία έχει ιδιαίτερες και συγκεκριμένες (εκ του νόμου και της νομολογίας οριζόμενες) απαιτήσεις, που θα πρέπει να τηρηθούν για να ενεργήσει. Επίσης υπάρχουν δικονομικές και ουσιαστικές διατυπώσεις οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται. Εάν αυτές δεν τηρηθούν, ή ελλείψουν (είτε εξ αρχής, είτε στην πορεία κατόπιν επιδέξιας αντίδρασης του Δικηγόρου του μισθωτή), τότε μπορεί να τύχει να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, την ημέρα της δικασίμου να μας απορριφθεί η αγωγή, και έτσι να χαθεί και χρόνος και χρήμα ανεπιστρεπτί!

 

Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι: Οποιοδήποτε «λαθάκι» ή ασάφεια ή παράλειψη ή προχειρότητα στο δικόγραφο της αγωγής, ΕΣΑΣ είναι που θα ζημιώσει και όχι τον μισθωτή. Αυτό επειδή εσείς είστε αυτός που ενεργεί και που θα επιδώσει και κατόπιν θα καταθέσει τα πλέον ουσιώδη δικόγραφα. Ο αμυνόμενος μισθωτής προστατεύεται ιδιαιτέρως από το νόμο προτού αποφασιστεί από το Δικαστήριο να εκδιωχθεί (βιαίως) μαζί με την οικογένειά του από την κατοικία που διαμένει. Επομένως, κάθε λάθος που τυχόν θα υπάρξει, εσείς θα είστε αυτός που θα το πληρώσει και ο αντίδικός σας μισθωτής θα είναι αυτός που θα επωφεληθεί. Απλά τα πράγματα.

Ένα μικρό παράδειγμα;;;  Καταγγελία η οποία έγινε με λεπτομερή τρόπο και σεβόμενη τις επιταγές της ορθής σύνταξης και τις χρονικές προθεσμίες. Όμως  στην καταγγελία αυτή έχει «αμεληθεί» να γίνει ο ακριβής ορισμός των εξόδων καταγγελίας….. Συχνότατο λάθος που το συναντάω συνεχώς!…. Η αλήθεια είναι ότι η -εκ του Νόμου- υποχρέωση προ-ορισμού των εξόδων καταγγελίας, ούτως ώστε να είναι απολύτως έγκυρη η «καταγγελία», είναι μία δικονομική υπό-λεπτομέρεια που δεν είναι ευρέως γνωστή….  Είναι ισχυρή η καταγγελία ή όχι;;  Απάντηση: == > Στην κρίση του Δικαστή, την ημέρα της δικασίμου…. εξ’ άλλου πάντα παίζει ρόλο και η παράμετρος της τύχης, σε συνάρτηση και με το πώς θα χειριστεί την εκάστοτε παράλειψη και η αντίδικος πλευρά!! Εάν όμως η αντίδικος πλευρά διαθέτει γνώση και εμπειρία, και εκμεταλλευτεί την έλλειψη ταύτη δια των «Προτάσεων» που θα καταθέσει στο Δικαστήριο, τότε η «τύχη» πάει περίπατο…. Αφού πλέον, θα κινδυνεύσει να απορριφθεί η αγωγή σας λόγω «τεχνικών (=δικονομικών) λεπτομερειών»… Πάμπολλα παρόμοια παραδείγματα θα μπορούσαν να εκτεθούν εδώ, όμως ας μην μακρηγορήσουμε περαιτέρω…

Με την κατάθεση της αγωγής, θα ορισθεί ημερομηνία δικασίμου. Η ημερομηνία αυτή συνήθως είναι αρκετούς μήνες μετά (μπορεί και ολόκληρο χρόνο) την κατάθεση. Γι αυτό άλλωστε και η οδός της αγωγής θεωρείται πολύ χρονοβόρα (και για αυτό –αντιθέτως- η διαδικασία της διαταγής ονομάζεται και «έξωση express»).

Κατόπιν, η αγωγή θα επιδοθεί στο μισθωτή με δικαστικό επιμελητή.

 

 

>>   Δικάσιμος.

Θα πραγματοποιηθεί κανονική ακροαματική διαδικασία σε δικαστική αίθουσα, όπου θα παρασταθούν και οι δύο αντίδικες πλευρές (εκμισθωτής και μισθωτής), με εξέταση μαρτύρων, προσκομιζόμενα έγγραφα κτλ κτλ… Θα κατατεθούν λεπτομερή δικόγραφα «Προτάσεων».

Τρεις μέρες μετά τη δικάσιμο οι αντίδικοι Δικηγόροι καταθέτουν ΚΑΙ επιπλέον δικόγραφα που ονομάζονται «Προσθήκες-αντικρούσεις».

 

 

>>   Έκδοση αποφάσεως.

Μετά από περίπου (χονδρικώς κ΄ συνήθως) δύο μήνες θα εκδοθεί η απόφαση.

Η απόφαση αυτή, από την ημέρα της επίδοσής της προς τον μισθωτή, χρειάζεται να διανύσει ορισμένο χρονικό διάστημα για να τελεσιδικήσει, ούτως ώστε να μπορεί να εκτελεστεί. Όμως (για να συντομεύσει η διαδικασία), υπάρχει τρόπος η απόφαση αυτή να κηρυχθεί «προσωρινά εκτελεστή», ούτως ώστε να μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, χωρίς ουδεμία χρονική αναμονή.

Ο μισθωτής μπορεί να αμυνθεί κατά της αποφάσεως αυτής μόνον ασκώντας έφεση. Για επιπλέον ενημέρωση επί του ζητήματος της άμυνας του μισθωτή βλ. εδώ –> Οι τρόποι άμυνας του μισθωτή.

 

 

>>   Αναγκαστική εκτέλεση.

Ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει στο ακίνητο, αλλάζει την κλειδαριά, αποβάλλει τον μισθωτή από το ακίνητο, προβαίνει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων…….

 

  

Η διαδικασία της αγωγής, παρότι χρονοβόρα και κοστοβόρα, πολλές φορές είτε αποτελεί μονόδρομο, είτε επιλέγεται κατ’ ανάγκην έναντι της διαταγής, στις περιπτώσεις όπου η ύπαρξη ορισμένων στοιχείων (ή -αντιθέτως- η έλλειψη παρουσίας ορισμένων απαραίτητων στοιχείων) καθιστούν την οδό της διαταγής στην in concreto υπόθεση ιδιαιτέρως επισφαλή. Εξ’ άλλου η αγωγή, θεωρητικώς, μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα αποτελέσματος.
Όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι μία διαδικασία που λόγω των (μυριάδων) νομοτεχνικών, δικονομικών και ουσιαστικών απαιτήσεων που έχει, θα πρέπει να ακολουθείται με βαθιά γνώση και εμπειρία στο πεδίο των μισθωτικών διαφορών.

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή